Religia

PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 9
SłabyŚwietny 

Przedmiotowe wymagania edukacyjne dla kl. I
SEMESTR PIERWSZY

I. Słowo osobie – poznajemy się


Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe
Katechizowany:
-0 dostrzega dary, które otrzymał od Boga
-1 wyjaśnia znaczenie słowa „talent”
-2 wskazuje błędne motywacje udziału w katechezie
-3 tłumaczy, kto jest wezwany do udziału w katechezie i z czego to wynika
-4 wylicza drogowskazy, które Jezus postawił ochrzczonym na ich drodze życia
-5 wyjaśnia, skąd pochodził smutek uczniów zmierzających do Emaus Katechizowany:
-6 interpretuje przypowieść-7 o talentach
-8 uzasadnia, dlaczego powinien dzielić-9 się swoimi uzdolnieniami
-10 wylicza, co daje udział w katechezie szkolnej
-11 wyjaśnia, jakie znaczenie w życiu człowieka ma katecheza

-12 opowiada o doświadczeniach uczniów idących do Emaus

-13 tłumaczy, dlaczego w drodze do Emaus Jezus wyjaśnia
uczniom Pisma


II. Ziarna słowa w świecie


-14 poszukuje odpowiedzi płynącej z wiary

-15 zastanawia się nad tajemnicami świata
-16 wylicza drogowskazy do życia wiecznego, które Jezus
przekazał wierzącym
-17 wskazuje, gdzie człowiek wierzący może szukać-18 pomocy w budowaniu pewnej przyszłości
-19 interpretuje przypowieść-20 o pszenicy i chwaście
-21 wyjaśnia, jak chrześcijanin powinien patrzeć-22 na świat, w którym zło łączy się z dobrem
-23 wyjaśnia, na czym polega religijność-24
-25 wymienia okoliczności, w jakich człowiek wyraża swój związek z Bogiem
-26 wymienia możliwości spotkania człowieka z Bogiem
-27 tłumaczy, w jaki sposób członkowie Kościoła katolickiego powinni odnosić-28 się do wyznawców innych religii
-29 ukazuje wartość-30 chrześcijańskich dokumentów potwierdzających życie i działalność-31 Jezusa
-32 odkrywa w Jezusie prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka
-33 przedstawia teksty biblijne, w których Jezus mówi o swoim Ojcu
-34 opowiada, w jaki sposób Jezus mówi o Bogu
-35 charakteryzuje postacie biblijne
-36 wyjaśnia, dlaczego godność-37 człowieka nie może być-38 naruszana -39 wskazuje ograniczenia człowieka w rozwiązywaniu tajemnic
świata
-40 przyjmuje biblijne wyjaśnienie tajemnic świata
-41 przyjmuje odpowiedzialność-42 za osiąganie życia wiecznego

-43 analizuje teksty biblijne

-44 wyjaśnia, dlaczego zło istnieje w świecie równolegle z dobrem
-45 czuje się odpowiedzialny za eliminowanie zła

- wylicza powody zrywania przez człowieka kontaktu z Bogiem
-46 zastanawia się, w jakich okolicznościach najczęściej odkrywamy Boga w swoim życiu
-47 wyjaśnia, dlaczego ludzie oddają cześć-48 Bogu
-49 przedstawia podstawowe zasady wiary wyznawców buddyzmu, judaizmu, islamu, chrześcijaństwa
-50 wylicza dokumenty potwierdzające historyczne istnienie Jezusa

-51 przybliża treść-52 dokumentów historycznych opisujących działalność-53 Chrystusa
- przyjmuje odpowiedzialność za usłyszane słowo o Bogu

-54 uzasadnia, że Jezus najpełniej objawia Boga
-55 wykazuje, że jesteśmy umiłowanymi dzieć-56 mi Boga
-57 wyjaśnia, jak Jezus patrzy na człowieka


III. Słowa Ewangelii


-58 wymienia czterech Ewangelistów
-59 podaje daty powstania Ewangelii

-60 opowiada o św. Marku, autorze Ewangelii

- wskazuje myśl przewodnią Ewangelii św. Marka

-61 tłumaczy, dlaczego mówiąc o Jezusie przywołujemy Mojżesza

-62 charakteryzuje autora Ewangelii – św. Mateusza

-63 wymienia główne przesłania Ewangelii św. Łukasza
-64 wyjaśnia termin „uniwersalizm zbawienia”
-65 przedstawia autora Ewangelii – św. Jana
-66 tłumaczy, co kryje się za słowem „miłość-67 ” w Ewangelii
wg św. Jana
-68 opowiada o życiu i działalności św. Pawła

-69 tłumaczy, jak św. Paweł rozumie rzeczywistość-70 zmartwychwstania
-71 wyjaśnia pojęcie kapłaństwa
-72 tłumaczy tytuł Jezusa „najwyższy Kapłan”
-73 opowiada wydarzenia Zesłania Ducha Świętego

- wylicza zadania wypływające z przyjęcia chrztu świętego
-74 przyjmuje odpowiedzialność-75 za walkę ze złem
-76 interpretuje biblijny tekst o „zbroi Bożej”
-77 wyjaśnia, co znaczy być-78 człowiekiem sumienia

- opisuje, czym jest sumienie
-79 wyjaśnia, czym są czyny miłosierdzia
-80 wymienia wskazówki, których udzielił św. Jakub na temat życia wiarą
-81 uzasadnia potrzebę czytania Biblii
-82 uświadamia sobie odpowiedzialność-83 za poznawanie treści Biblii
-84 wylicza etapy powstawania Ewangelii
-85 wymienia przyczyny różnic w opisywanych przez Ewangelistów wydarzeniach
-86 wylicza cechy Jezusa, które św. Marek podkreśla w swojej Ewangelii
-87 charakteryzuje Jezusa na podstawie wybranych tekstów Ewangelii Marka
-88 wykazuje zależność-89 między wypełnianiem przykazania miłości a zdobywaniem prawdziwej wolności
-90 przedstawia podstawowe wiadomości na temat Ewangelii
św. Mateusza
-91 rozumie, że nawrócenie jest warunkiem zbawienia
-92 opisuje autora Ewangelii – św. Łukasza
-93 wyjaśnia, co dla niego znaczy miłość-94 Boga
-95 wskazuje przewodnie treści Ewangelii wg św. Jana

-96 wyjaśnia, jakiego Jezusa przedstawia św. Paweł w swoich
listach
-97 dowodzi, że zmartwychwstanie jest fundamentem naszej wiary w życie wieczne
-98 interpretuje wybrane fragmenty Listu do Hebrajczyków
-99 objaśnia, na czym polega kapłaństwo ochrzczonych
-100 przedstawia podstawowe informacje na temat Dziejów
Apostolskich
-101 opisuje, co charakteryzuje sposób życia pierwszych chrześcijan
-102 wylicza sposoby walki ze złem
-103 przedstawia podstawowe treści Listu do Efezjan
-104 tłumaczy, co decyduje o tym, że człowiek wierzący dochowuje wierności Chrystusowi do końca
-105 charakteryzuje postawy chrześcijan wobec prześladowań
-106 interpretuje poznany fragment Listu św. Jakuba
-107 analizuje znaczenie związku wiary i czynów

- potrafi posługiwać się Pismem Świętym
- określa, w jaki sposób jest możliwe podtrzymywanie wiary


IV. Słowo Boże w Kościele


-108 opowiada, jakie są dzieje słowa Bożego przekazywanego przez wieki w Kościele
-109 interpretuje przypowieść-110 o siewcy
-111 posługuje się Biblią
-112 ukazuje wartość-113 Biblii
-114 wskazuje rolę Ducha Świętego w powstawaniu biblii
-115 wyjaśnia rzeczywistość-116 podwójnego autorstwa ksiąg Pisma Świętego
-117 definiuje pojęcie Tradycji
-118 określa różnicę pomiędzy tradycjami a Tradycją
-119 wskazuje trzy zasady czytania i interpretowania Pisma Świętego w Kościele
-120 wylicza prośby Modlitwy Pańskiej
-121 wyjaśnia znaczenie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła
-122 uzasadnia, że Kościół ma prawo interpretować-123 Boże Objawienie
-124 wykazuje, co pomaga nam w poznawaniu i poprawnym rozumieniu wiary
-125 wylicza sposoby wyrażania wiary przez chrześcijan -126 wskazuje, w jaki sposób Kościół wyjaśnia słowo Boże

-127 uzasadnia wartość-128 słowa Bożego
- opisuje, jakie znaczenie dla jego życia może mieć księga Biblii
-129 ukazuje aktualność-130 słowa Bożego
-131 tłumaczy, w czym kryje się tajemnica Pisma Świętego
-132 wyjaśnia, co znaczy, że Biblia jest słowem Boga do człowieka

-133 wykazuje, co łączy Pismo Święte i Tradycję Kościoła
-134 wyjaśnia, w czym wyraża się Tradycja wiary
-135 wyjaśnia, jakie znaczenie mają Ojcowie dla współczesnego Kościoła
-136 tłumaczy, komu przysługuje tytuł „Ojciec Kościoła”
-137 wylicza zadania Magisterium Kościoła
-138 określa formy współpracy z Urzędem Nauczycielskim Kościoła
-139 wykazuje, kiedy człowiek naraża się na zbłądzenie w wierze

-140 definiuje pojęcie „zmysł wiary”SEMESTR DRUGI
V. Słowa wiary i nadziei


-141 streszcza biblijne opowiadanie o stworzeniu świata

-142 opowiada o pięknie i tajemnicy świata i jego początku

-143 tłumaczy, co świadczy o wyjątkowości człowieka w świecie
-144 streszcza biblijne opisy stworzenia człowieka
-145 zauważa różne formy istnienia zła w świecie
-146 rozważa, skąd w świecie, który Bóg stworzył jako dobry, jest tyle zła
-147 definiuje, czym jest antropomorfizm

-148 dowodzi zasadności nadziei wyzwolenia od zła
-149 opisuje życie i historię Abrahama
-150 przedstawia obietnice Boga przekazane Abrahamowi

-151 uzasadnia, że Bóg wyzwala człowieka z niewoli zła
- porównuje Jezusa i Mojżesza
-152 wylicza formy dochowywania wierności Bogu
-153 wskazuje, w czym przejawia się wierność-154 Boga wobec człowieka
-155 wskazuje znaczenie działalności Samuela i Dawida dla współczesnych chrześcijan
-156 przedstawia Dawida jako prowadzonego przez Boga
-157 wskazuje, kim jest zapowiadany przez proroków Emmanuel
-158 charakteryzuje posłannictwo proroka
-159 opowiada o zwiastowaniu Maryi

-160 uzasadnia, dlaczego ludzie czczą Maryję
-161 wylicza przymioty Boga
-162 przedstawia wydarzenia biblijne potwierdzające bliskość-163 Boga

-164 informuje, w jaki sposób człowiek wierzący poszukuje odpowiedzi o początek świata
-165 objaśnia, o czym należy pamiętać-166 podczas czytania biblijnego opowiadania o stworzeniu
-167 opisuje czym jest sumienie
-168 wyjaśnia biblijna prawdę o człowieku
-169 wyjaśnia, co jest przyczyną zła
-170 wykazuje, że człowiek nie jest bezsilny wobec zła

-171 wylicza warunki, które musi spełnić-172 człowiek, aby uwolnić-173 się
od zła
-174 interpretuje obrazy z Protoewangelii
-175 wylicza możliwości okazywania Bogu posłuszeństwa i zaufania
-176 wyjaśnia, że posłuszeństwo i zaufanie Bogu powinny decydować-177 o naszych wyborach
-178 opowiada o życiu i historii Mojżesza
-179 wylicza formy obecności Boga wśród swojego ludu
-180 wyjaśnia, dlaczego Bóg ma prawo oczekiwać-181 od ludzi
wierności
-182 opowiada, co Bóg objawia o sobie w Dekalogu i jakie to ma
znaczenie dla człowieka
-183 analizuje, w jaki sposób można dawać-184 świadectwo o Bogu
-185 charakteryzuje posłannictwo Samuela
-186 wyjaśnia, komu przysługuje tytuł „Sługa Jahwe”
-187 tłumaczy, na czym polega chrześcijańska nadzieja
-188 charakteryzuje postać-189 św. Maksymiliana i jego zawierzenie Maryi
-190 wyjaśnia, dlaczego Maryja jest wzorem wiary dla całego Kościoła
-191 wyjaśnia imię Boga „Jestem, który jestem”
-192 opisuje, jaki obraz siebie objawia nam Bóg na kartach Pisma Świętego


VI. Słowa, które wyzwalają


-193 analizuje, czym dla człowieka wierzącego jest prawo Boże
-194 wylicza konsekwencje odrzucenia Bożych przykazań przez wierzących
-195 uzasadnia, dlaczego Bóg powinien być-196 dla nas najwyższą wartością
-197 definiuje, czym jest adoracja
-198 opisuje, czego oczekuje Bóg, objawiając człowiekowi swoje imię
-199 wyjaśnia, na czym polega nadużywanie imienia Bożego
-200 wyjaśnia, czym dla chrześcijanina jest niedziela
-201 analizuje III przykazanie Boże jako troskę Boga o odpoczynek człowieka

-202 wylicza konkretne sposoby realizacji IV przykazania Bożego
-203 charakteryzuje, czego uczy nas IV przykazanie Boże

- wykazuje, że życie i zdrowie człowieka jest wartością
-204 informuje, czego dotyczy przykazanie „Nie zabijaj”
-205 określa, przed czym Bóg broni człowieka w VI przykazaniu
-206 wskazuje, co kryje w sobie treść-207 VI przykazania
-208 wylicza wykroczenia przeciwko VII przykazaniu
-209 uzasadnia, dlaczego VII przykazanie jest fundamentem ładu społecznego i gospodarczego
-210 tłumaczy, dlaczego kłamstwo jest złem
-211 uzasadnia, że kłamstwo jest jednym z najgroźniejszych sposobów niszczenia człowieka
-212 rozumie wartość-213 IX przykazania Bożego
-214 objaśnia, jak należy rozumieć-215 zakaz Pana Boga wyrażony w
IX przykazaniu
-216 wyjaśnia, jak chrześcijanin powinien realizować-217 swoje
pragnienia
-218 wykazuje związki pomiędzy przykazaniami: X, VII i IX
-219 wylicza, co jest wyrazem troski o dar życia w Bogu
-220 ukazuje zachowanie przykazań jako warunek trwania w miłości Jezusa -221 wyjaśnia, dlaczego Bóg dał ludziom X Przykazań
-222 dowodzi, że Dekalog jest wyrazem miłości Boga do człowieka

-223 wymienia i charakteryzuje grzechy wobec I przykazania Bożego

-224 wyjaśnia treść-225 I przykazania Bożego
-226 analizuje postawy szacunku wobec imienia Bożego

-227 charakteryzuje postawy przekraczające II przykazanie Boże
-228 tłumaczy znaczenie i konieczność-229 świętowania niedzieli
-230 wylicza święta nakazane


-231 wskazuje, kogo dotyczy IV przykazanie Boże
-232 wyjaśnia, jaką rolę w kontaktach z ludźmi spełnia IV przykazanie Boże
-233 podkreśla potrzebę troski o życie w wymiarze duchowym
-234 objaśnia, czego zakazuje Bóg w V przykazaniu
-235 przestrzega przykazania „Nie cudzołóż”
-236 odkrywa, jakiej miłości broni Bóg w VI przykazaniu
-237 określa, jakie znaczenie dla kształtowania sumienia człowieka ma przestrzeganie VII przykazania
-238 analizuje treść-239 VII przykazania
-240 określa, do czego zobowiązuje VIII przykazanie Boże
-241 przekonuje o zgubnych skutkach kłamstwa

-242 wskazuje, jakich wartości broni IX przykazanie Boże
- wykazuje, że pożądliwość rodzi się w ludzkim sercu
-243 charakteryzuje, w jaki sposób X przykazanie broni godność-244
człowieka
-245 wskazuje okoliczności powodujące zazdrość-246 i sposoby jej
niwelowania
-247 wyraża pragnienie trwania w miłości Jezusa
-248 opisuje, w czym się wyraża chrześcijańska tożsamość-249

VII. Słowa, które trwają


-250 definiuje, czym jest śmierć-251
- tłumaczy, dlaczego chrześcijaństwo wyklucza reinkarnację
-252 określa, czym jest zmartwychwstanie
-253 informuje, czego dotyczy wiara chrześcijan w zstąpienie Jezusa do piekieł
-254 wyjaśnia sens wyrażeń: „wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny”
-255 definiuje pojęcie: wieczność-256

- przedstawia powtórne przyjście Jezusa jako dzień sądu

-257 informuje, w jaki sposób człowiek zostanie rozliczony z życia
-258 określa, z czym wiąże się stan potępienia w piekle
-259 wylicza działania, jakie należy podejmować-260 , aby wybierać-261 niebo i unikać-262 zagrożenia piekła
-263 interpretuje tekst Mt 25, 1-13
-264 opisuje chrześcijańskie rozumienie czuwania -265 charakteryzuje, co jest szczególnego w chrześcijańskim patrzeniu na śmierć-266
-267 przedstawia stanowisko wierzących wobec śmierci
-268 przedstawia dowody świadczące o zmartwychwstaniu Jezusa
-269 uzasadnia, dlaczego zmartwychwstanie Jezusa ciągle budzi zainteresowanie wśród ludzi
-270 wyjaśnia, czym dla chrześcijanina jest wieczność-271
-272 analizuje biblijne teksty mówiące o nadziei uczestnictwa w zmartwychwstaniu
-273 uzasadnia konieczność-274 czynów miłości względem Boga
i człowieka
-275 interpretuje opis Mt 25, 31-36
-276 opisuje, na czym polega stan szczęścia w niebie
-277 wyjaśnia, czym jest czyściec

- analizuje, co znaczy kochać Boga, bliźniego i samego siebie
-278 określa, jak chrześcijanin powinien rozumieć-279 wezwanie Jezusa
do czuwania


Przedmiotowe wymagania edukacyjne dla kl. II
SEMESTR PIERWSZY

I. Pragnienia ludzi


Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe
Katechizowany:
-280 interpretuje Jk 2,14-17
-281 wykazuje, jaki powinien być-282 związek tego, co dzieje się
na lekcjach religii z codziennością chrześcijanina
-283 zastanawia się, jak może przekonać-284 się o obecności Boga
w świecie
-285 wyjaśnia, po co Bóg się objawia
-286 określa, co wyraża imię Boga
-287 interpretuje tekst Wj 3,10-15

-288 określa, co należy czynić-289 , by doświadczyć-290 spotkania z Jezusem
-291 wyjaśnia, w jaki sposób można w pełni rozpoznać-292 Jezusa
-293 definiuje, czym jest liturgia
-294 wskazuje cele liturgii Katechizowany:
-295 określa zależności pomiędzy wiarą i uczynkami miłości
-296 analizuje, dlaczego sam udział w lekcjach religii nie gwarantuje głębokiej wiary
-297 charakteryzuje Boże teofanie
-298 charakteryzuje sposoby doświadczenia obecności Boga
-299 wyjaśnia, że Bóg objawiając swoje imię, ukazuje przyjazne nastawienie do człowieka
-300 tłumaczy, co wyraża nazwanie siebie przez Jezusa imieniem JESTEM
-301 interpretuje tekst Łk 24, 13-35
-302 wskazuje, co może nam pomóc w zrozumieniu prawdy o Bogu
-303 wylicza argumenty przemawiające za uczestnictwem w liturgii
-304 wskazuje, co tracimy, gdy nie jesteśmy obecni na nabożeństwach liturgicznych


II. Ku pełni czasów


-305 tłumaczy, jak chrześcijanin ma patrzeć-306 na lęk i wolność-307
-308 uzasadnia, że źródłem lęku człowieka jest grzech

-309 opowiada tekst biblijny o wieży Babel
-310 wylicza sposoby przezwyciężania pokusy samowystarczalności
-311 przedstawia analogię pomiędzy wodami potopu i wodą chrztu
-312 tłumaczy, co symbolizuje i wyraża woda chrztu
-313 interpretuje tekst Wj 3, 7-9
-314 wylicza warunki sakramentu pokuty
-315 tłumaczy, na czym polega walka między dobrem, a złem w człowieku
-316 definiuje, kim jest anioł
-317 wskazuje biblijne przykłady zaufania Bogu
-318 wyjaśnia, na czym polega bezwarunkowe zaufanie Bogu
-319 wyjaśnia sens czytań z liturgii Bożego Narodzenia
-320 tłumaczy, jakie znaczenie ma dla chrześcijan świętowanie Bożego Narodzenia
-321 opowiada o świadectwie wiary św. Szczepana
-322 interpretuje biblijny tekst o Symeonie -323 analizuje wskazane teksty biblijne
-324 wyjaśnia, w jaki sposób Bóg przywraca człowiekowi utraconą wolność-325
-326 definiuje pojęcie pychy na podstawie obrazu biblijnego
-327 przeciwstawia pychę i pokorę
-328 wylicz sposoby przeciwstawiania się złu
-329 wykazuje, że Bóg nie toleruje zła
-330 tłumaczy, w jaki sposób Bóg wspiera nas w walce ze złem
-331 określa, czym dla chrześcijanina jest żal za grzechy
-332 wyjaśnia rolę aniołów i sposoby działania szatana

-333 interpretuje teksty KKK o aniołach
-334 przedstawia podstawowe wiadomości na temat adwentu
-335 przedstawia, jakie religijne wezwanie niesie czas adwentu
-336 interpretuje teksty biblijne o narodzeniu Jezusa
-337 uzasadnia, dlaczego Jezusa nazywamy Słowem Boga
-338 przyjmuje odpowiedzialność-339 za świadectwo wiary
-340 analizuje, na jakich argumentach ludzie opierają swoją wiarę
w Boga


III. W Królestwie Bożym


-341 opowiada, kim jest Jezus
-342 wylicza tytuły stosowane do Jezusa
-343 przedstawia teksty biblijne podkreślające troskę Boga o człowieka
-344 ukazuje Jezusa jako Boga zatroskanego o człowieka

-345 dokonuje zestawienia skarbu z Królestwem Bożym

-346 wyjaśnia rzeczywistość-347 Królestwa Bożego
-348 określa, jaką funkcję spełnia osoba proroka
-349 wyjaśnia, dlaczego Jezus posłużył się w rozmowie z Samarytanką określeniem „woda żywa”
-350 definiuje pojęcie Eucharystii
-351 określa, jaki będzie los tych, którzy odrzucają Pokarm wieczności
-352 analizuje, w jaki sposób dzisiaj możemy odkryć-353 obecność-354 Jezusa w Kościele
-355 wylicza znaki przyjaźni Boga do człowieka -356 wyjaśnia znaczenie poszczególnych tytułów Jezusa
-357 tłumaczy, co znaczy świadczyć-358 o Jezusie
-359 wyjaśnia, kiedy chrześcijanin szczególnie doświadcza Bożej troski
-360 określa, w jaki sposób Bóg okazuje człowiekowi swoją troskę o niego
-361 uzasadnia potrzebę osobistej troski o zdobycie Królestwa Bożego
-362 tłumaczy, dlaczego Królestwo boże uznawane jest za skarb
-363 wyjaśnia, że zbawienie jest podstawowym zamiarem Boga wobec człowieka
-364 objaśnia spotkanie Jezusa z Samarytanką
-365 przedstawia naukę Jezusa dotyczącą pokarmu na życie wieczne
-366 interpretuje teksty biblijne o Eucharystii

-367 wskazuje sposoby obecności Chrystusa w Kościele

-368 przyjmuje odpowiedzialność-369 za Kościół


SEMESTR DRUGI

IV. Ukrzyżowany i zmartwychwstały


-370 wskazuje, dlaczego Jezus umarł na krzyżu

-371 wyjaśnia, dlaczego krzyż jest dla chrześcijan znakiem zbawienia

- wyjaśnia, czym charakteryzuje się pokój, który przynosi
ludziom zmartwychwstały Chrystus
-372 definiuje, czym jest chrystusowy pokój

-373 ukazuje, w jaki sposób Jezus uzasadnił prawdziwość-374 swych słów, swego posłannictwa
-375 interpretuje wskazane teksty biblijne
-376 określa, do czego odnosi się udzielana wierzącym moc Jezusa
-377 interpretuje tekst biblijny o uczniach idących do Emaus

-378 wylicza sposoby okazywania miłości Bogu
- wyjaśnia, co znaczy być uczniem Jezusa, być wierzącym

-379 przedstawia spotkanie Jezusa zmartwychwstałego z Tomaszem
-380 wskazuje, jakiej wiary oczekuje Jezus od swoich uczniów

-381 opowiada przypowieść-382 o miłosiernym Ojcu
-383 uczestniczy w rekolekcjach szkolnych
-384 uczestniczy w Triduum Paschalnym
-385 określa, na czym powinno polegać-386 rzeczywiste świętowanie Wielkanocy
-387 wskazuje charakterystyczne elementy liturgii wielkanocnej

-388 uczestniczy w liturgii Wielkanocy
-389 wylicza wydarzenia wspomniane po zmartwychwstaniu Jezusa

-390 tłumaczy, czym jest oktawa wielkanocna

-391 redaguje modlitwę do Ducha Świętego
-392 opisuje, kim jest Duch Święty, którego Jezus posyła od Ojca
-393 uzasadnia, dlaczego prawda o Trójcy Świętej jest jedną z największych tajemnic naszej wiary
-394 wskazuje, kiedy jest obchodzona uroczystość-395 Trójcy Świętej -396 uzasadnia, że wywyższenie Jezusa na krzyżu nie jest Jego klęską, ale zwycięstwem
-397 tłumaczy, czemu ma służyć-398 „nowe narodzenie”, o którym Jezus mówił do Nikodema
-399 określa, w jakich okolicznościach człowiek staje się odbiorcą Jezusowego pokoju
-400 wskazuje, co zmienia w życiu ludzi i losach świata pokój, który przynosi Jezus
-401 wyjaśnia, jakie stanowisko zajmuje Jezus wobec niewiary słuchających Go
-402 tłumaczy, czym jest Liturgia słowa
-403 uzasadnia, że spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym przemienia życie wierzących
-404 analizuje poziom własnej otwartości na Jezusa
-405 opisuje funkcję św. Piotra
-406 wyjaśnia, co warunkuje dochowanie wierności Jezusowi
-407 określa na jakiej podstawie przyjmuje prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa
-408 wyjaśnia, co przynosi ludziom wiara w zmartwychwstanie Jezusa
-409 wskazuje cechy charakterystyczne nawrócenia
-410 podkreśla dar miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania
-411 wyjaśnia religijne znaczenie tajemnicy paschalnej
-412 rozróżnia znaczenie elementów liturgii poszczególnych dni Wielkiego Tygodnia
-413 wyjaśnia sens zmartwychwstania Jezusa
-414 uzasadnia, dlaczego Wielkanoc jest największym świętem chrześcijaństwa
-415 analizuje, jakie znaczenie ma trwający w Kościele przez 50 dni okres wielkanocny
-416 wyjaśnia znaczenie poszczególnych form świętowania okresu wielkanocnego
-417 charakteryzuje działanie Ducha Świętego
-418 wskazuje, w czym Duch Święty pomaga człowiekowi
-419 przedstawia modlitwy, w których występuje odniesienie do wszystkich Osób Trójcy Świętej
-420 wyjaśnia, jakie treści kryją się w wierze chrześcijan w Trójcę Świętą

V. Nadzieja nowego życia-421 wyjaśnia, w jakim celu Bóg objawia swoją chwałę
-422 interpretuje wskazane teksty biblijne
-423 wyjaśnia, dlaczego sami z siebie nie możemy postąpić-424
w świętości
-425 interpretuje fragment Listu św. Pawła do Efezjan 1,3-6

-426 definiuje, czym jest śmierć-427

-428 opowiada tekst o wskrzeszeniu Łazarza
-429 definiuje, czym jest niebo
-430 wykazuje, dlaczego chrzest jest nadzieją wiecznego szczęścia
-431 uzasadnia, że chwała Boga zwrócona jest na człowieka
-432 wskazuje, czym jest chwała Boga objawiona wobec ludzi
-433 wykazuje, że udział w sakramentach jest pomocą w osiąganiu doskonałości
-434 określa, dlaczego miłość-435 , wierność-436 , posłuszeństwo, są tak istotne dla chrześcijanina
-437 opisuje, jaką postawę powinien przyjąć-438 chrześcijanin wobec śmierci
-439 przekonuje o słuszności modlitwy za zmarłych
-440 wyjaśnia, że przeznaczeniem człowieka jest życie z Bogiem
-441 interpretuje tematyczne teksty ewangeliczne


VI. Życie z Chrystusem zmartwychwstałym


-442 definiuje, czym jest sakrament
-443 określa, co sprawiają sakramenty w życiu ludzi
-444 uzasadnia, że uczestnicząc w Eucharystii spotykamy się z Chrystusem
-445 wylicza części Mszy Świętej
-446 definiuje, czym jest chrzest
-447 tłumaczy, do czego zobowiązuje otrzymane w sakramencie chrztu nowe życie
-448 przedstawia wartość-449 częstego korzystania z pokuty i pojednania
-450 uzasadnia, dlaczego sakrament pokuty nazywamy też sakramentem pojednania
-451 opisuje, czym jest sakrament namaszczenia chorych
-452 wskazuje, czym obdarowuje Kościół udzielając sakramentu chorych
-453 tłumaczy, czym jest małżeństwo zawierane przez ludzi w Kościele
-454 wymienia, jakie dary chrześcijanin otrzymuje w sakramencie małżeństwa
-455 wylicza zadania wynikające z sakramentu święceń
-456 wyjaśnia, czym jest kapłaństwo w chrześcijaństwie

-457 wykazuje, dlaczego jeden z sakramentów nazwany został
bierzmowaniem, umocnieniem
-458 uzasadnia potrzebę przyjęcia bierzmowania -459 przedstawia podział sakramentów
-460 odróżnia dary poszczególnych sakramentów
-461 tłumaczy, czym jest Eucharystia

-462 wskazuje, czym jest Eucharystia dla chrześcijan
-463 wyjaśnia, dlaczego Jezus polecił udzielać-464 chrztu wszystkim, którzy chcą żyć-465 z Bogiem w przyjaźni
-466 uzasadnia, dlaczego udzielamy chrztu dzieciom
-467 przedstawia warunki sakramentu pokuty i pojednania
-468 wyjaśnia treść-469 warunków sakramentu pokuty i pojednania

-470 tłumaczy, jak chrześcijanin powinien myśleć-471 o chorobie
-472 wyjaśnia, na czym polega sakrament chorych

-473 wylicza istotne cechy małżeństwa

-474 objaśnia, dlaczego św. Paweł porównuje miłość-475 małżeńską do miłości Chrystusa względem Kościoła
- tłumaczy, dlaczego Jezusa nazywamy jedynym i najwyższym
Kapłanem
-476 porównuje kapłaństwo powszechne ze służebnym
-477 wyjaśnia etymologię słowa: bierzmowanie

-478 wskazuje charakterystyczne cechy bierzmowania


VII. Nasza pięćdziesiątnica


-479 wylicza, na jakie biblijne teksty powołuje się Kościół, uzasadniając ustanowienie przez Jezusa sakramentu bierzmowania
-480 wyjaśnia sens czytań biblijnych przeznaczonych na Mszę Świętą, podczas której udziela się sakramentu bierzmowania
-481 wyjaśnia sens przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania
-482 uzasadnia potrzebę poważnego przygotowania się do przyjęcia sakramentu bierzmowania
-483 objaśnia, czego oczekuje Kościół od kandydatów do bierzmowania wyznających swą wiarę w Boga w Trójcy Świętej
-484 streszcza wyznanie wiary
-485 wylicza dary Ducha Świętego

-486 wskazuje, co sprawia w wierzącym sakrament bierzmowania
-487 określa, jakie znaczenie dla bierzmowanych ma patron
przyjmowany wraz z nowym imieniem
-488 charakteryzuje wybranego przez siebie patrona
-489 określa, jakie znaczenie ma olej zwany krzyżmem w sakramencie bierzmowania
-490 definiuje, czym jest bierzmowanie -491 tłumaczy rolę Ducha Świętego we właściwym rozumieniu słowa Bożego

-492 analizuje, dlaczego przyjęcie sakramentu bierzmowania poprzedza dobrana Liturgia słowa
-493 analizuje, co należy uczynić-494 , aby dar otrzymanego
w sakramencie bierzmowania Ducha Świętego służył
rozwojowi obdarowanego
-495 interpretuje dialog przedstawiciela parafii z biskupem
podczas liturgii bierzmowania
-496 uzasadnia, dlaczego kandydaci do bierzmowania wyznają
swoją wiarę
-497 interpretuje wskazane teksty biblijne
-498 tłumaczy, do czego mają służyć-499 wierzącemu otrzymane w sakramencie bierzmowania dary Ducha Świętego
-500 wyjaśnia znaczenie darów Ducha Świętego
-501 wskazuje zasady wybierania patrona do bierzmowania
-502 tłumaczy, co powinno oznaczać-503 dla chrześcijanina wybieranie do bierzmowania nowego imienia
-504 charakteryzuje, czym jest i co symbolizuje obrzęd namaszczenia krzyżmem
-505 wskazuje zadania świadka bierzmowania


VIII. Pragnienie Boga-506 ukazuje, jakie są możliwości doświadczenia obecności
-507 Chrystusa wśród nas
-508 Interpretuje słowa Jezusa: Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili
-509 określa, dzięki czemu chrześcijanin może przynosić-510 owoce
dobra
-511 wylicza owoce Ducha Świętego
-512 wyjaśnia, co powinno być-513 ważne dla chrześcijanina w czasie wakacji
-514 przyjmuje odpowiedzialność-515 za czas wakacji
-516 uzasadnia, że miejscem spotkania z Chrystusem jest także drugi człowiek
-517 opisuje, na czym polega formowanie cechy ofiarności wobec innych
-518 interpretuje przypowieść-519 o winnym krzewie
-520 opisuje, po czym można poznać-521 , że chrześcijanin współpracuje z Duchem Świętym
-522 wylicza, o czym chrześcijanin nie może zapomnieć-523 podczas wakacji
-524 rozwija pragnienie twórczego przeżywania wakacji
Przedmiotowe wymagania edukacyjne dla klasy trzeciej
SEMESTR PIERWSZY

I. Nikt nie jest samotną wyspą


Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe
-525 określa, co jest podstawą więzi łączących ludzi
-526 wskazuje źródłowe podstawy godności człowieka
-527 dowodzi konieczności osobistego uczestniczenia w życiu Kościoła
-528 wyjaśnia, co to jest Kościół partykularny
-529 wylicza zasady dobra wspólnego

-530 podaje definicję dobra wspólnego
- wylicza uczynki miłosierdzia
-531 interpretuje tekst biblijny Mt 25, 35-36
-532 wyjaśnia eklezjalne teksty biblijne

- wymienia zadania ochrzczonych -533 uzasadnia, iż człowiek jest istotą społeczną
-534 rozumie, na czym polega jego godność-535
-536 wylicza elementy typowe dla Kościoła katolickiego

-537 wyjaśnia, do czego dążą wspólnoty religijne
-538 tłumaczy, dlaczego państwo ma obowiązek dbania o dobro wspólne
-539 wykazuje zależność-540 dobra wspólnego od dobra osobistego
- wymienia sposoby realizacji solidarności międzyludzkiej
-541 tłumaczy, w jaki sposób można obronić-542 się przed egoizmem
-543 wykazuje, że niechętne nastawienie do Kościoła powodowane jest niewiedzą
-544 wyjaśnia, co wyjątkowego można odkryć-545 w Kościele, jako wspólnocie wierzących


II. Wspólnota Ducha Świętego


-546 wie, kim dla Kościoła jest Duch Święty

-547 wyjaśnia, na czym polega działanie Ducha Świętego w Kościele
-548 wyjaśnia znaczenie stwierdzenia „Kościół święty i grzeszny”
-549 interpretuje teksty eklezjalne z KKK

- tłumaczy, dlaczego wierzący powinni włączać się w życie
społeczne
-550 określa rolę Kościoła wobec świata
-551 wyjaśnia, czym jest depozyt wiary
-552 opisuje, jaką rolę pełnią w Kościele następcy Apostołów
-553 podaje zasady, jakimi powinien kierować-554 się chrześcijanin

-555 interpretuje wskazane teksty biblijne
-556 tłumaczy, na jakiej podstawie możemy nazwać-557 Kościół
wspólnotą Ducha Świętego
- wykonuje tematyczną mapę pojęć
-558 dostrzega współzależność-559 i współdziałanie Ducha Świętego
i Kościoła
-560 redaguje modlitwę do Ducha Świętego
-561 przyjmuje odpowiedzialność-562 za swoje miejsce w Kościele
-563 uzasadnia, że Kościół można zrozumieć-564 tylko w perspektywie wiary
-565 wyjaśnia, w jaki sposób chrześcijanin winien rozumieć-566 sprawowaną władzę
-567 wyjaśnia związek: chrześcijanin i życie społeczne
-568 przedstawia hierarchiczną strukturę Kościoła
-569 wymienia zadania pasterzy Kościoła
-570 wykazuje związek pomiędzy Dekalogiem, Kazaniem na Górze i przykazaniem miłości
-571 tłumaczy, na czym polega przestrzeganie prawa moralnego
-572 określa, czym charakteryzuje się wspólnota Kościoła

- formułuje modlitwę na podstawie treści działu


III. Duch Święty w życiu chrześcijanina


-573 przedstawia poznane informacje na temat Ducha Świętego

-574 opisuje, w jaki sposób Duch Święty działa w życiu każdego człowieka
-575 charakteryzuje Boga, który jest naszym Ojcem
-576 rozumie, że Bóg jest naszym Ojcem

- tłumaczy, dlaczego trzeba pozwolić prowadzić się Duchowi Św.
-577 przedstawia chrześcijańskie rozumienie świętości
-578 definiuje pojęcie cnoty
-579 rozumie znaczenie cnót kardynalnych w życiu człowieka
-580 wymienia drogi, którymi Duch Święty prowadzi do modlitwy

-581 formułuje modlitwę do Ducha Świętego
-582 tłumaczy, czym są dary Ducha Świętego
-583 rozróżnia uczynki rodzące się z ciała i z ducha
-584 uzasadnia swoje wybory
-585 wyjaśnia, na czym polega pomoc Ducha Świętego w rozwiązywaniu trudnych zadań
-586 wylicza cechy dojrzałości, o której Jezus mówi w przypowieści
-587 opisuje, w jaki sposób Duch Święty prowadzi do dojrzałości

-588 wie, co dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania

-589 opowiada teksty biblijne o pojednaniu
- ukazuje szkodliwość zagrożeń wiary
-590 opisuje, co dzieje się, gdy człowiek odrzuca Ducha Świętego
-591 odkrywa religijne znaczenie znaków natury
-592 modli się wersetami Pisma Świętego -593 prezentuje wybrane sposoby działania Ducha Świętego w życiu człowieka
-594 określa związki pomiędzy działaniem Ducha Świętego i życiem ochrzczonych
-595 tłumaczy, co to dla nas znaczy, że Bóg jest Ojcem
-596 wymienia działania, jakie autor natchniony przypisuje Bogu, nazywając Go naszym Ojcem
-597 wyjaśnia, dlaczego człowiek powinien dążyć-598 do świętości
-599 uzasadnia, że źródłem świętości jest Bóg
-600 charakteryzuje cnoty główne
-601 ukazuje skutki nierozwijania cnót kardynalnych
-602 wyjaśnia, dlaczego podczas modlitwy warto sięgać-603 do Pisma Świętego
-604 dowodzi, że Duch Święty jest przewodnikiem modlitwy
-605 rozpoznaje w sobie dary Ducha
-606 ukazuje, w jaki sposób może budować-607 lepszy świat w swoim środowisku
-608 wykazuje, że Duch Święty wspomaga w trudnych chwilach
-609 uzasadnia, że u Boga nic nie jest niemożliwe
-610 tłumaczy, czym jest dojrzałość-611
-612 wyjaśnia, jakie znaczenie w dążeniu do dojrzałości ma prawo moralne
-613 analizuje działanie Ducha Świętego w sakramencie pokuty
i pojednania
-614 weryfikuje swój stosunek do spowiedzi
-615 wie, na czym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu
-616 wylicza zagrożenia wiary
-617 tłumaczy, w jaki sposób znaki i symbole odnoszą się do działania Ducha Świętego
-618 rozumie znaczenie symboli Ducha Świętego


IV. Mocni w Duchu


-619 opisuje, w czym wyraża się tożsamość-620 chrześcijan
-621 wylicza cechy pierwotnego Kościoła
-622 wylicza daty i miejsca pierwszych soborów
-623 określa problematykę podjętą podczas kolejnych soborów
-624 podaje przykłady działalności Kościoła w okresie średniowiecza
-625 przedstawia świętych średniowiecza
-626 tłumaczy, do czego powinna prowadzić-627 reforma w Kościele
-628 wyjaśnia, na czym polegał „sukces” dążeń reformatorów Kościoła okresu odrodzenia
-629 przedstawia dorobek Kościoła w oświeceniu
-630 tłumaczy, jak Kościół łączy możliwość-631 poznania rozumowego z poznaniem płynącym z wiary
-632 przedstawia świadectwa wybranych ludzi Kościoła XX w
-633 charakteryzuje, jak swoje posłannictwo widzi Kościół
-634 wylicza formy, które pozostawił Kościołowi Chrystus dla umocnienia w czynieniu dobrze
-635 ukazuje wartość-636 liturgii
-637 tłumaczy, w czym wyraża się umocnienie chrześcijanina w Duchu Świętym
-638 przyporządkowuje wydarzenia do właściwych epok -639 opisuje cechy Kościoła współczesnego
-640 porównuje cechy Kościoła pierwotnego i współczesnego
-641 przedstawia postanowienia soborów
-642 wyjaśnia, po co istnieją w Kościele Symbole wiary
-643 ukazuje kontrasty średniowiecza
-644 omawia wkład Kościoła w dorobek średniowiecza
-645 charakteryzuje reformę w Kościele w okresie odrodzenia
-646 zna działalność-647 świętych okresu odrodzenia

- dostrzega brak sprzeczności pomiędzy wiarą a rozumem
-648 uzasadnia możliwość-649 pogodzenia poznania rozumowego z poznaniem płynącym z wiary
-650 dostrzega wartość-651 Soboru Watykańskiego II
-652 opowiada, czego dokonał Jan Paweł II i kard. Wyszyński
-653 wyjaśnia, w jaki sposób chrześcijanin może sobie radzić-654 z trudnymi sytuacjami
-655 wymienia środki, które pogłębiają naszą relację z Bogiem
-656 przyporządkowuje postaci świętych do epok historycznych
-657 analizuje treści działu Mocni w Duchu


SEMESTR DRUGI

V. Duch Święty jednoczy Kościół


-658 wie, jakie jest pochodzenie Kościoła
-659 charakteryzuje etapy powstawania Kościoła
-660 tłumaczy, w jaki sposób realizuje się jedność-661 Kościoła
-662 przedstawia, w jaki sposób może włączyć-663 się w przywracanie jedności Kościoła
-664 wskazuje elementy świadczące o świętości Kościoła
-665 wie, czemu ma służyć-666 świętość-667 Kościoła
-668 przedstawia dwa sposoby rozumienia Kościoła powszechnego

- wylicza cechy powszechności Kościoła
-669 przedstawia różne rozumienia apostolskości Kościoła
-670 rozumie, dlaczego Kościół nazywany jest apostolskim
-671 wyjaśnia znaczenie dat: 1054, 1517
-672 rozróżnia wyznania chrześcijańskie
-673 charakteryzuje zasady działań ekumenicznych
-674 wymienia, jakie działania podejmują wyznania chrześcijańskie, aby osiągnąć-675 porozumienie
-676 wyjaśnia, w jaki sposób może odkryć-677 prawdę o Kościele
-678 wyznaje wiarę -679 uzasadnia, że Kościół jest dziełem całej Trójcy Świętej
-680 interpretuje teksty biblijne o pochodzeniu Kościoła
-681 ukazuje, po czym można poznać-682 , że Kościół jest jeden
-683 wymienia czynniki jedności Kościoła

- wyjaśnia sens Symbolu wiary: „wierzę w święty Kościół”
-684 opisuje, na czym polega świętość-685 Kościoła
-686 uzasadnia, dlaczego wszyscy wierzący mają obowiązek szerzenia wiary
-687 wyjaśnia, co wyraża wyznanie wiary w Kościół powszechny
-688 opisuje, w czym najpełniej wyraża się apostolskość-689 Kościoła
-690 przyjmuje odpowiedzialność-691 za własne apostolstwo
-692 przedstawia cechy charakterystyczne dla poszczególnych wyznań chrześcijańskich
-693 określa oczekiwania Jezusa wobec Kościoła zawarte w Modlitwie Arcykapłańskiej
-694 formułuje modlitwę o jedność-695 chrześcijan
-696 wyjaśnia znaczenie twierdzenia: Duch Święty jednoczy Kościół
-697 charakteryzuje przymioty KościołaVI. Święty Wychowawca miłości


-698 przytacza Jezusowe słowa wzywające do praktykowania miłości
-699 wyjaśnia sens przykazania miłości

-700 opowiada, jak praktykował miłość-701 św. Maksymilian

-702 przedstawia czyny miłości św. Brata Alberta
-703 wie, czym jest miłość-704
-705 wyjaśnia, czym jest jałmużna
-706 objaśnia treść-707 czwartego przykazania Bożego

-708 weryfikuje własną postawę wobec najbliższych

-709 podaje, na czym ma polegać-710 udział chrześcijanina w życiu społecznym
-711 formułuje zasady życia społecznego
-712 interpretuje tekst Kościoła mówiące o pracy
-713 łączy swoją pracę z ofiarą Chrystusa

- wyjaśnia, dlaczego o miłości do ojczyzny mówimy w związku
z czwartym przykazaniem
-714 rozumie, na czym polega miłość-715 ojczyzny
-716 przedstawia, jak Kościół rozumie tolerancję
-717 ukazuje troskę Kościoła o poszanowanie przekonań religijnych innych ludzi
-718 definiuje pojęcie kultury
-719 wyjaśnia związek kultury z Ewangelią
-720 określa uczucia towarzyszące człowiekowi w spotkaniu z innymi ludźmi
-721 zastanawia się nad swoją postawą wobec nieprzyjaciół
-722 zna wskazania dotyczące chrześcijańskiego życia w miłości
-723 podaje, w jaki sposób chrześcijanie mogą realizować-724 zadania stawiane przez Wychowawcę miłości -725 tłumaczy, od kogo możemy uczyć-726 się prawdziwej miłości
-727 wyjaśnia, dlaczego Jezus mówi, że nie można jednocześnie miłować-728 Jego i świata
-729 ukazuje, w jaki sposób bł. Matka Teresa z Kalkuty realizowała przykazanie miłości
-730 wskazuje możliwości kierowania się miłością
-731 uzasadnia wartość-732 intencji czynów miłości
-733 analizuje, dlaczego Jezus zachęca do jałmużny i postu
-734 określa, jakie wskazania w odniesieniu do naszych relacji z najbliższymi daje Jezus
-735 tłumaczy, dlaczego chrześcijanin ma wypełniać-736 czwarte przykazanie Boże
-737 tłumaczy, czym jest cywilizacja miłości
-738 charakteryzuje prawdziwie chrześcijańskie postawy ochrzczonych w społeczeństwie
-739 ukazuje religijne znaczenie ludzkiej pracy
-740 wymienia cechy charakterystyczne pracy, zgodne z zamysłem Stwórcy
-741 tłumaczy, na czym polega patriotyzm w rozumieniu chrześcijańskim
-742 wyjaśnia analogię pomiędzy miłością do rodziny i do ojczyzny
-743 tłumaczy, czym jest wolność-744 religijna
-745 określa granice tolerancji
-746 wykazuje, dlaczego kultura często czerpie inspiracje z religii
-747 przyjmuje odpowiedzialność-748 za poszanowanie kultury i troskę o jej rozwój
-749 dostrzega nowość-750 nauki Jezusa w odniesieniu do nieprzyjaciół
-751 uzasadnia potrzebę miłości nieprzyjaciół

- interpretuje wskazania nauki społecznej Kościoła
- uzasadnia tytuł działu Święty Wychowawca miłościVII. Świadkowie miłości


-752 wyjaśnia, że narodzenie Jezusa wyznacza przełom w odmierzaniu czasu historycznego
-753 charakteryzuje postać-754 Jezusa
-755 analizuje teksty biblijne o bezpieczeństwie przyniesionym ludziom przez Jezusa
-756 korzysta z darów sakramentalnych
-757 przedstawia pytania, jakie stawia człowiek, gdy spotyka się ze złem
-758 wylicza przyczyny zła
-759 interpretuje opowiadanie o Zacheuszu
-760 przyjmuje wsparcie od Boga i bliskich

-761 tłumaczy, dlaczego Kościół zobowiązuje chrześcijan do udziału
w niedzielnej Eucharystii
-762 bierze udział w niedzielnej Eucharystii
-763 wykazuje, dlaczego być-764 świadkiem miłości to ważne zadanie dla chrześcijan
-765 podaje argumenty przemawiające za wyborem dobra
-766 tłumaczy, dlaczego Jezus jest ośrodkiem dziejów ludzkości

- uzasadnia, że w Jezusie dokonuje się nasze zbawienie
-767 rozumie, na czym polega bezpieczeństwo, jakie daje ludziom Jezus
-768 opisuje czyny Jezusa i reakcje ludzi na to, co Jezus czyni
-769 dostrzega możliwości pokonywania zła

-770 wyjaśnia, dlaczego Jezus może wyzwolić-771 nas od zła
-772 określa, co Bóg czyni dla zagubionego człowieka
-773 wyjaśnia, na czym polega pomoc Boga udzielana zagubionemu człowiekowi
-774 przedstawia argumenty za niedzielnym uczestnictwem we Mszy Świętej
-775 na podstawie tekstów Kościoła ukazuje wartość-776 niedzieli
-777 uzasadnia tytuł działu Świadkowie miłości
-778 podaje wskazania Chrystusa dla chrześcijan zamieszczone w VII dziale


VIII. Nasze Emaus


-779 tłumaczy, co znaczy być-780 uczniem Ćhrystusa
-781 dostrzega Jezusa na drodze swojego życia
-782 wylicza zadania, jakie Jezus stawia swoim uczniom
-783 świadczy o Bogu wobec innych ludzi
-784 definiuje termin „powołanie”
-785 objaśnia, dlaczego jedno wspólne powołanie chrześcijańskie można realizować-786 na różne sposoby -787 wyjaśnia, dlaczego tytuł serii podręczników nosi nazwę W drodze do Emaus
-788 uzasadnia, że życie człowieka jest drogą
-789 przedstawia sens przypowieści o soli i świetle
-790 wyjaśnia, na czym polega powołanie chrześcijańskie
-791 zastanawia się nad swoją drogą życia
-792 modli się o dar rozeznania drogi życia

 
Aktualności
free pokerfree poker

Kalendarz


Dzisiaj jest: Wtorek
31 Marca 2015
Imieniny obchodzą
Amos, Balbina, Beniamin, Dobromira,
Gwidon, Kirył, Korneli, Kornelia

Do końca roku zostało 276 dni.
Zodiak: Baran

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 99 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę