Religia 4-6

PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARBNIEDokument został opracowany na podstawie: podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce; Programu nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej ( Nr programu: AZ-2-01/1 ); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku (Dz. U. Nr 199, poz. 2046) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 218, poz. 1840; Dz. U. Nr 164, poz.1154, 1155) oraz Statutu Szkoły Podstawowej w Garbnie

Rozdział 1
Cele oceniania


1. Ocenianie przedmiotowe ma na celu:
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z religii i postępie w tym zakresie;
udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, zwłaszcza religijnego;
motywowanie ucznia do zdobywania wiadomości i kształcenia umiejętności religijnych oraz dalszego postępu w tym zakresie;
dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielowi informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
umożliwienie katechecie doskonalenie organizacji i metod pracy.
Rozdział 2
Zasady oceniania
1. Ocenianie ma charakter wagowy, tzn.: każda ocena cząstkowa z poszczególnej formy sprawdzianu ma swoją stałą wagę w ocenie półrocznej i rocznej:


Formy sprawdzania Liczba punktów
Prace klasowe 3
Wypracowania domowe 3
Udział w życiu parafii 3
Inne prace (rysunki, plakaty, o świętych, świętach, okresach roku liturgicznego) 2
Sprawdziany z trzech ostatnich lekcji 2
Pacierz, modlitwy, fragmenty Pisma Świętego, pieśni 2
Aktywność na lekcji 1
Wiadomości z życia Kościoła 1
Prace konkursowe, udział w imprezach szkolnych 1

Narzędzia sprawdzania uwzględniające ocenianie w skali punktowej i przeliczanie na stopnie wg przyjętej zasady:


Ocena % punktów możliwych do zdobycia
niedostateczny 0% - 30%
dopuszczający 31% - 50%
dostateczny 51% - 74%
dobry 75% - 89%
bardzo dobry 90% - 99%
celujący 100%Przeliczanie średniej ważonej semestralnej i rocznej na ocenę:


Ocena: Średnia ważona:
niedostateczny 1,00-1,49
dopuszczający 1,50-2,49
dostateczny 2,50-3,49
dobry 3,50-4,49
bardzo dobry 4,50-5,49
celujący 5,5 - 6,0
2.Uczeń może nie przygotować się do lekcji dwa razy w ciągu danego półrocza i nie poniesie za to żadnych konsekwencji, jeśli nieprzygotowanie zgłosi nauczycielowi na początku lekcji.
3. Kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. Wyjątek stanowią uzasadnione przypadki (choroba, przypadek losowy).
4. Każdą zaległość w nauce, będącą wynikiem nieprzygotowania się ucznia do lekcji, musi on jak najszybciej nadrobić.
5. Uczeń może dwa razy w ciągu danego półrocza nie mieć zeszytu na lekcji. Każdy następny jego brak skutkuje oceną negatywną.
6. Na napisanie wypracowania domowego, nauczenie się tekstu na pamięć uczeń otrzymuje tydzień czasu. Na wykonanie innych prac może być ustalony wspólnie z uczniami dłuższy termin, jednak nie może on przekraczać dwóch tygodni.
7. Prace klasowe zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem.
8. Sprawdziany z trzech ostatnich lekcji nie są zapowiadane.
9. Uczeń ma prawo do tego, by jego wiadomości i umiejętności sprawdzone były przynajmniej raz każdą z form sprawdzania.
10.Uczeń może nie oddać pracy w wyznaczonym pierwszym terminie bez konsekwencji. Niedostarczenie pracy w drugim terminie skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy.


Rozdział 3
Przedmiotowe wymagania edukacyjne dla kl. VI
1. Przedmiotowe wymagania edukacyjne obejmują dwa półrocza:

PIERWSZE PÓŁROCZE


WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONMADPODSTAWOWE
- mówi pacierz;
- podaje zasady życia wspólnoty uczniów Jezusa;
- wyjaśnia pojęcie nadziei chrześcijańskie;

- wyjaśnia, co to znaczy być posłusznym Bogu;

- charakteryzuje wydarzenie Zesłania Ducha Świętego;
- wylicza znaki obecności i działania Ducha Świętego;
- opowiada o świętym Piotrze;
- opowiada o świętym Pawle;
- wyjaśnia dlaczego ochrzczeni otaczają Maryję wielką czcią;
- wylicza części Mszy Świętej i przedstawia ich zasadnicze treści;

- wyjaśnia, czym jest chrzest;

- wylicza prawa i obowiązki wynikające z chrztu świętego;

- określa znaczenie rodziny w życiu dziecka;
- wylicza, jakie są zadania rodziny chrześcijańskiej względem dzieci ochrzczonych;
-określa, jakie zadania otrzymał chrześcijanin na chrzcie świętym;
- uzasadnia, dlaczego chrzest domaga się nieustannej przemiany serca;

- wyjaśnia, na czym polega życie chrześcijańskie;
- wie, na czym polega dzielenie się Dobrą Nowiną;
- wie, jak wyznawać wiarę;
- opisuje, jak religia chrześcijańska rozprzestrzeniła się na cały świat;
- wyjaśnia, jak może głosić Ewangelię dzisiejszemu światu;
- wyjaśnia, co było powodem początków piśmiennictwa chrześcijańskiego;
- przedstawia świadectwa kultury chrześcijańskiej;
- podaje okoliczności, które towarzyszyły przyjęciu chrztu przez Polskę;
- wie, czym dla Polski był chrzest;
ukazuje rolę polskiego Kościoła w dziedzinie szkolnictwa;
- analizuje zaangażowanie Kościoła w zakresie pomocy potrzebującym;
- wyjaśnia etymologię słowa męczennik;
- zna świadectwa życia wybranych męczenników;
- opowiada, jaką rolę pełni rodzina w przekazie wiary;
- opisuje, w jaki sposób może przekazywać wiarę w Boga innym ludziom;
- objaśnia, w jaki sposób może stawać się misjonarzem;
- tłumaczy, dlaczego obchodzimy Tydzień Misyjny;
- wyjaśnia, na czym polega pośrednictwo Maryi;
- zna dzieła sztuki poświęcone Matce Bożej;
- dostrzega wartość Apelu Jasnogórskiego;
wie, co to znaczy, że Maryja jest Królową Polski.
- mówi pacierz i modlitwy przewidziane programem kl.VI;
- wyjaśnia, jak te zasady wpływają na tworzenie wspólnoty;
- wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję;
- dowodzi, że posłuszeństwo Bogu wyraża się w tym, by myśleć, działać i ufać jak Chrystus;
- wie, na co oczekują uczniowie Jezusa po Jego wniebowstąpieniu;
- wyjaśnia, że Duch Święty jest twórcą Kościoła;
- opisuje zadania świętego Piotra i jego następców w Kościele;
- wyjaśnia jak spotkanie z Jezusem zmieniło życie świętego Pawła;
- uzasadnia, dlaczego Maryja jest Matką Kościoła;
- uzasadnia, dlaczego Eucharystia jest wyrazem wiary uczniów Jezusa w Jego obecność;
- wyjaśnia, co to znaczy, że w chrzcie świętym otrzymujemy nowe życie;
- uzasadnia, dlaczego chrzest posiada dla chrześcijan decydujące znaczenie;
- objaśnia, w jaki sposób ochrzczeni stają się dla innych nauczycielami wiary;
- uzasadnia, dlaczego pierwsze nauczanie wiary odbywa się w rodzinie;
- dowodzi, że ochrzczony jest zobowiązany do udzielania pomocy innym w uwierzeniu w Jezusa;
- czuje się odpowiedzialny za realizację zadań płynących z chrztu;
- definiuje, co jest treścią wiary Kościoła;
- wyjaśnia sposoby dzielenia się Dobrą Nowiną;
- wymienia różne sposoby wyznawania wiary;
- przedstawia, jak głosił Ewangelię święty Paweł;
- uczestniczy w głoszeniu Ewangelii;
- dostrzega wartości religijne w sztuce chrześcijańskiej;
- uzasadnia, że dzieła kultury chrześcijańskiej pomagają człowiekowi być blisko Pana Boga;
- wylicza następstwa wynikające z przyjęcia chrztu przez Polskę;
- uzasadnia konieczność odpowiedzialności za Polskę;
- rozumie, jakie znaczenie miało chrześcijaństwo w Polsce dla kształtowania kultury w Polsce;
- docenia wartość kultury chrześcijańskiej w Polsce;
- wskazuje, jakie są możliwości dawania świadectwa Jezusowi;
- tłumaczy, dlaczego chrześcijanie oddawali i oddają swoje życie za wiarę;
- wyjaśnia, jaką rolę odgrywają przodkowie wiary w naszym życiu;
- tłumaczy, na czym polega odpowiedzialność za przekaz wiary;
- odkrywa w słowach Jezusa wezwanie do udziału w misyjnym posłannictwie Kościoła.
- uzasadnia, że wszyscy mamy udział w działalności misyjnej Kościoła;
- podaje motywy oddawania czci Maryi;
- tłumaczy, dlaczego wierzący w Polsce darzą Maryję tak wielką czcią;
wyjaśnia, jak doszło do nadania Maryi tytułu Królowej Polski;
- tłumaczy, dlaczego wierzący Polacy czczą Maryję jako swoją Królową.
DRUGIE PÓŁROCZE


WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE
- wyjaśnia, co to znaczy Kościół – Ciałem Chrystusa;

- wymienia dary Ducha Świętego;

- wymienia cechy wspólnoty Kościoła;
- wymienia, jakie zasady ustalił Kościół, by porządkować życie tej wspólnoty;
- wyjaśnia pojęcie działalności dobroczynnej;
- wymienia zadania biskupa w diecezji;
- wyjaśnia, co to znaczy, że parafia jest wspólnotą;
- wyjaśnia, na czym polega szacunek dla miejsc świętych;
- wyjaśnia termin ekumenizm;
- wie, jak wygląda dialog z Bogiem i ludźmi;
- wyjaśnia zasadę zło dobrem zwyciężaj;
- wylicza znane formy solidaryzowania się z innymi;

- wyjaśnia, kto według Jezusa może być prawdziwym przyjacielem;
- tłumaczy, dlaczego ludzie powinni dążyć do przebaczenia;

- wyjaśnia dlaczego chrześcijanin ma być człowiekiem przebaczenia;
- określa, czym jest Eucharystia;
- tłumaczy, dlaczego zgromadzeni w imię Jezusa pozdrawiają się słowami Pan z wami;
- wyjaśnia treść zawartą w pozdrowieniu liturgicznym Pan z wami;

- wyjaśnia, dlaczego na początku Mszy świętej przepraszamy Boga za grzechy;
- określa, czym jest akt pokuty czyniony podczas Eucharystii;

- wylicza, za co szczególnie powinien oddawać chwałę Bogu;
- tłumaczy, co wierzący wyrażają słowami hymnu Chwała...
- tłumaczy, co powinno charakteryzować słuchacza Słowa Bożego;
- wyjaśnia określenie Liturgia Słowa;

- wyjaśnia fakt istnienia cierpienia i bólu w świecie;

- wymienia znaki dobroci Boga wobec świata i człowieka;
- wyjaśnia, czym jest Opatrzność Boża;
- wie, czym jest Dekalog i czego dotyczy;
- określa relację Jezusa do świata;
- wylicza zadania uczniów Jezusa wobec otaczającego świata.
- podaje rozumienie wyznawanej w Credo wiary;
- wyznaje swoją wiarę.


- wyjaśnia, na czym polega odpowiedzialność za Kościół-Ciało Chrystusa;
- wyjaśnia, kto otrzymuje dary Ducha Świętego i dlaczego otrzymywane dary mają służyć innym;
- wyjaśnia, czym wspólnota Kościoła różni się od innych wspólnot;
- wyjaśnia treść przykazań kościelnych;

- wskazuje sposoby troski o bliźnich;
- opisuje strukturę Kościoła;
- opisuje, jak może włączyć się czynnie we wspólnotę swojej parafii;
- wyjaśnia, dlaczego chrześcijanie dbają o swoje kościoły;
- podaje formy troski o jedność uczniów Chrystusa;
- podaje formy dialogu;
- podaje przykłady osób realizujących tę zasadę;
- tłumaczy, kiedy według Jezusa można mówić o prawdziwym braterstwie;
- tłumaczy na czym polega prawdziwa przyjaźń z Jezusem;
- interpretuje treść znaku pokoju przekazywanego podczas Mszy świętej;
- opisuje postawę Jezusa wobec przebaczenia;
- wyjaśnia znaczenie Eucharystii jako ofiary uwielbienia i zbawienia składanej Bogu przez Chrystusa;
- wskazuje sposoby wypełniania woli Boga w swoim otoczeniu;
- wymienia pozdrowienia chrześcijańskie;

- wyjaśnia, co dla niego znaczą słowa Spowiadam się..., wypowiadane podczas Eucharystii;
- uzasadnia, dlaczego potrzebne jest człowiekowi zapewnienie o przebaczeniu;
- analizuje treść hymnu Chwała na wysokości Bogu;
- wyjaśnia, co rozumie przez określenie chwała Boga;
- wyjaśnia, w jaki sposób Bóg przemawia do człowieka;
- tłumaczy, dlaczego Kościół w czasie każdej Mszy świętej rozważa słowo Boże;
- określa, na czym polega powołanie do życia w harmonii z Bogiem i ludźmi;
- uzasadnia, że naśladując Jezusa rozwijamy dobro;
- podaje przykłady nieustannej troski Boga o świat;
- analizuje treść Dekalogu;
- współpracuje z Bogiem w przemianie świata;
- wyjaśnia, czym powinien charakteryzować się świat, w którym żyją uczniowie Jezusa;
- wykazuje, dlaczego Credo jest syntezą wiary;
- rozróżnia Symbol Apostolski od Symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego.Rozdział 3

Przedmiotowe wymagania edukacyjne dla kl. V

1. Przedmiotowe wymagania edukacyjne obejmują dwa półrocza:

SEMESTR I

I. Tajemnica miłości Boga do ludziWymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
-1 opowiada, co Jezus mówi o sobie w pierwszym wystąpieniu;
-2 wyjaśnia znaczenie terminu Mesjasz;
-3 wie, czym powinien charakteryzować-4 się sługa Boga;
-5 wyjaśnia tekst Iz 61,1; Łk 4,16-21;
-6 opowiada o chrzcie Jezusa;
-7 poznał teksty Mt 3,13-17; Flp 2,5-11;
-8 wie, kto i w jakich okolicznościach wypowiedział się o Jezusie, że jest Barankiem Bożym;
-9 pamięta, że jest umiłowanym dzieckiem Boga;
-10 opowiada, co czynił Jan Chrzciciel;
-11 opowiada tekst Mt 13, 13-17;
-12 wyjaśnia, kim jest Jezus;
-13 wymienia, jakie zagrożenia sprowadził biblijny Adam;
-14 tłumaczy, jak zachowuje się Jezus wobec podszeptów szatana;
-15 wie, co jest posłannictwem Jezusa;
-16 wyjaśnia, dlaczego Bóg poszukuje ludzi;
-17 jest świadomy w jaki sposób może rozwijać-18 królestwo Boże;
-19 wie, dlaczego powinniśmy troszczyć-20 się o rozwój królestwa Bożego;
-21 wie, kto jest założycielem królestwa Bożego;
-22 wie, kiedy zaistniało królestwo Boże;
-23 opowiada przypowieść-24 o siewcy;
-25 opowiada przypowieść-26 o robotnikach w winnicy;
-27 opowiada przypowieści o zasiewie i ziarnku gorczycy. Uczeń:
-28 wymienia, jakie wydarzenia przygotowały ludzi na przyjście Mesjasza;
-29 poznał mesjański program Jezusa;
-30 wyjaśnia, w jaki sposób Jezus interpretuje pojęcie sprawiedliwości;
-31 potrafi wskazać-32 , w jaki sposób Bóg potwierdza, że Jezus jest Jego Synem;
-33 uzasadnia związek wyznania wiary z przyjęciem chrztu;
-34 wyjaśnia, co zapowiadał Jan Chrzciciel;
-35 wie, na czym polega odpowiedzialność-36 za dar wiary;
-37 tłumaczy termin Syn Człowieczy;
-38 wie, na czym polega Jezusowe zadość-39 uczynienie;
-40 wymienia, czym Jezus pragnie obdarować-41 ludzi;
-42 interpretuje teksty biblijne;
-43 wyjaśnia termin „przypowieść-44 ”;
-45 tłumaczy sens przypowieści o skarbie i perle;
-46 wyjaśnia przypowieść-47 o siewcy;
-48 ukazuje dobroć-49 Boga na podstawie przypowieści o robotnikach w winnicy;
-50 wyjaśnia, jak należy rozwijać-51 królestwo Boże;
-52 wyjaśnia, w czym możemy rozpoznawać-53 obecność-54 królestwa Bożego.
II. Jezus odpowiada na ludzkie tęsknotyUczeń:
-55 poznał cel przyjścia Mesjasza;
-56 wie, z jakiego rodu pochodzi Mesjasz;
-57 wyjaśnia termin „protoewangelia”;
-58 opowiada tekst biblijny o Mędrcach ze Wschodu;
-59 wyjaśnia, czym jest nawrócenie;
-60 poznał, co należy czynić-61 , aby się nawrócić-62 ;
-63 podaje przykłady prorockich zapowiedzi mesjańskich ST;
-64 opowiada treść-65 perykopy biblijnej o zwiastowaniu;
-66 wie, od kiedy jesteśmy zobowiązani do współpracy z Bogiem;
-67 poznał tekst o nawiedzeniu św. Elżbiety;
-68 podaje przykłady wiernych kobiet ST;
-69 wyjaśnia, na czym polega spełnienie Bożej obietnicy;
-70 wie, do czego wzywa Kościół ludzi wierzących podczas oczekiwań na spotkanie z Jezusem;
-71 wyjaśnia, jakie są oczekiwania Kościoła wobec wierzących w Adwencie;
-72 rozpoznaje spełnianie się Bożych obietnic. Uczeń:
-73 wyjaśnia, na czym polega wypełnienie proroctwa Izajasza;
-74 tłumaczy, dlaczego mówimy „Bóg obietnic”;
-75 wymienia uczynki miłosierne względem ciała i duszy;
-76 wyjaśnia, na czym polega związek Maryi z dziełem zbawienia;
-77 stara się naśladować-78 Maryję w posłuszeństwie;
-79 opowiada, co wzbudziło podziw Elżbiety w Maryi;
-80 wie, dlaczego Maryję nazywamy „nową Ewą”;
-81 rozwija posłuszeństwo Bogu;
-82 wyjaśnia terminy: adwent , paruzja;
-83 odkrywa, jak Jezus odpowiada na najgłębsze ludzkie tęsknoty;III. Jezus przychodziUczeń:
-84 opowiada treści biblijne o narodzeniu Jezusa;
-85 wie, w jakich okolicznościach narodził się Jezus;
-86 poznał tekst o postawie Heroda wobec Jezusa;
-87 wyjaśnia, na czym polegało odrzucenie Jezusa przez Heroda;
-88 wie, jaka wartość-89 w życiu chrześcijanina powinna zajmować-90 pierwsze miejsce;
-91 wyznaje wiarę;
-92 śpiewa kolędy;
-93 tłumaczy, w jaki sposób możemy oddawać-94 hołd Jezusowi;
-95 wyjaśnia, dlaczego Jezus otrzymał złoto, kadzidło i mirrę. Uczeń:
-96 wyjaśnia, co sprawia narodzenie Jezusa;
-97 wie, jak wyrazić-98 Bogu wdzięczność-99 za narodzenie Jezusa;
-100 wie, co znaczy przyjąć-101 Jezusa;
-102 opowiada o wydarzeniach związanych z pierwszym pobytem Jezusa w świątyni;
-103 wyjaśnia, co znaczy angażować-104 się w sprawy Ojca;
-105 wyjaśnia, do czego zachęcają nas zwyczaje Bożego Narodzenia;
-106 tłumaczy religijny sens poszczególnych zwyczajów Bożego Narodzenia;
-107 wie, co oznaczają dary złota, kadzidła i mirry złożone Jezusowi przez Mędrców;
-108 poszukuje sposobów oddawania czci Bogu.


IV. Jezusowe posłannictwo


Uczeń:
-109 wylicza przykłady czynów Jezusa;
-110 wymienia postawy ludzi wobec Jezusa;
-111 wyjaśnia, dlaczego nie wszyscy wierzą w Syna Bożego;
-112 poznał tekst o uzdrowieniu paralityka;
-113 opowiada, w jaki sposób Jezus uwalnia od złych duchów;
-114 wie, jakie znaczenie posiada sakrament pokuty i pojednania;
-115 określa przejawy życia człowieka zniewolonego;
-116 opowiada tekst biblijny o wskrzeszeniu Łazarza;
-117 wie, co należy czynić-118 , abyśmy zostali wskrzeszeni do życia;
-119 wyjaśnia, do czego zostaliśmy zobowiązani przez chrzest;
-120 wie, dlaczego przyjmujemy chrzest.
Uczeń:
-121 wie, jakie znaczenie dla naszej wiary mają czyny Jezusa;
-122 poznał, jakie czyny Jezusa są obecne w poszczególnych sakramentach;
-123 rozumie, czym jest niewiara;

-124 wie, jak korzystać-125 z darów sakramentalnego pojednania;
-126 opisuje, jakie jest życie człowieka wyzwolonego;
-127 wyjaśnia relację pomiędzy uzdrowieniem ciała i duszy;
-128 wie, jakie są warunki naszego zmartwychwstania;
-129 opowiada, w jaki sposób może zmienić-130 świat na lepsze;
-131 pełniej odkrywa Jezusowe posłannictwo;
-132 doskonali osobisty udział w Jezusowym posłannictwie.SEMESTR II

V. Z Jezusem Chrystusem przeżywamy cierpienie i śmierć


Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
-133 poznał treść-134 Mt 17, 1-9;
-135 opowiada, co czynił Jezus w drodze do Jerozolimy;
-136 tłumaczy, jaką prawdę potwierdza Bóg podczas przemienienia Jezusa;
-137 wyjaśnia, w jaki sposób zbudował swą Ewangelię Łukasz;
-138 opowiada o okolicznościach wjazdu Jezusa do Jerozolimy;
-139 zna liturgię Niedzieli Palmowej;
-140 wie, kiedy Jezus ustanowił Eucharystię;
-141 podaje podstawowe szczegóły męki Jezusa;
-142 wie, w jakim celu Jezus przyszedł na świat;
-143 tłumaczy, dlaczego niedziela jest dniem świętym;
-144 wylicza cechy miłości Boga;
-145 opowiada tekst Łk 24, 1-12;
-146 wie, jak Jezus wyjaśnił uczniom konieczność-147 swej męki;
-148 wie, kiedy najpełniej spotykamy się ze Zmartwychwstałym;
-149 zna wydarzenia związane z drogą uczniów do Emaus;
-150 wie, w jaki sposób możemy stać-151 się uczestnikami życia Bożego;
-152 wyjaśnia, co otrzymujemy podczas chrztu świętego;
-153 podaje przykłady biblijnych uzdrowień;
-154 wie, jak Jezus traktuje cierpienie;
-155 wyjaśnia, kiedy należy przyjąć-156 namaszczenie chorych;
-157 wie, czym jest śmierć-158 ;
-159 tłumaczy, czym są wypominki;
-160 opowiada tekst o wniebowstąpieniu Jezusa. Uczeń:
-161 wyjaśnia, co zapowiada przemienienie Jezusa;
-162 wie, jakie znaczenie ma przebywanie Jezusa na górze Tabor;
-163 wie, dlaczego Jezus zmierzał do Jerozolimy, choć-164 wiedział, że czeka Go śmierć-165 ;
-166 rozumie sens nabożeństw wielkopostnych;
-167 wyjaśnia, co oznacza wjazd Jezusa do Jerozolimy;
-168 zna symbolikę palm;
-169 wyjaśnia, co dokonało się podczas męki i śmierci Jezusa;
-170 rozumie integralność-171 treści Wielkiego Czwartku i Piątku;
-172 wyjaśnia, czym zostajemy obdarowani podczas Eucharystii;
-173 wie, czym charakteryzuje się miłość-174 Boga do ludzi;
-175 wyjaśnia sens zmartwychwstania Jezusa;
-176 tłumaczy, co sprawia cierpienie i śmierć-177 Jezusa;
-178 tłumaczy ważność-179 przyjęcia chrztu;
-180 poznał cel namaszczenia chorych;
-181 wie, jak przeżywać-182 niedzielę;
-183 wyjaśnia sens krzyża i cierpienia;
-184 wie, że trzeba modlić-185 się za zmarłych;
-186 tłumaczy, jaki jest związek Jezusa z cierpieniem;
-187 wyjaśnia tekst J 11,25 w kontekście śmierci;
-188 wyjaśnia, jakie znaczenie dla wierzących posiada fakt wniebowstąpienia Jezusa;
-189 wie, jak wygląda droga człowieka do Boga i z Bogiem.


VI. Aby życie Jezusa objawiło się w nasUczeń:
-190 wie, kto jest największym dobrem udzielonym ludziom przez Boga;
-191 wie, jaki jest cel nawracania się;
-192 tłumaczy, kto może ujrzeć-193 królestwo Boże;
-194 opowiada biblijną opowieść-195 o uczcie;
-196 opowiada o Zacheuszu;
-197 wyjaśnia, jaką rolę pełni Kościół;
-198 opowiada przypowieść-199 o nieurodzajnym drzewie;
-200 wie, co to znaczy narodzić-201 się powtórnie;
-202 jest świadomy, co stanie się w sytuacji odrzucenia Bożego zaproszenia;
-203 wymienia warunki współpracy z Jezusem;
-204 zna treść-205 przypowieści o talentach;
-206 odkrywa swoje uzdolnienia;
-207 tłumaczy, jakie zadania do spełnienia posiada każdy człowiek wobec własnych uzdolnień;
-208 wie, jaka jest podstawowa zasada kształtowania sumienia;
-209 rozumie, w jaki sposób należy kształtować-210 sumienie. Uczeń:
-211 dostrzega dary, którymi Bóg Go obdarza;
-212 wyjaśnia znaczenie poszczególnych określeń o drzewie figowym;
-213 wyjaśnia, na czym polega rozwój życia z Bogiem;
-214 rozumie, na czym polegało spotkanie Jezusa z Nikodemem;
-215 wylicza warunki uczestnictwa w uczcie Chrystusa;
-216 wyjaśnia, dlaczego uczta jest tak charakterystyczna w nauczaniu Jezusa;
-217 wyjaśnia, co to znaczy być-218 w szkole Jezusa;
-219 stara się wypełniać-220 treść-221 regulaminu szkoły Jezusa;
-222 rozwija swoje uzdolnienia zgodnie z nauką Jezusa;
-223 troszczy się o własne sumienie zgodnie z nauką Jezusa;
-224 tłumaczy, w jaki sposób Jezus wyjaśnia zestawienie określeń
„czysty – nieczysty”.VII. W modlitwie jesteśmy blisko Boga i ludzi

Uczeń:
-225 tłumaczy, czym jest modlitwa;
-226 tłumaczy, jaką wartość-227 posiada codzienna modlitwa;
-228 rozumie, czym jest przyjaźń;
-229 wylicza formy modlitwy;
-230 dziękuje za zbawienie i prosi o życie wieczne;
-231 wie, jaka powinna być-232 nasza postawa względem Boga;
-233 wie, czym Bóg obdarował człowieka;
-234 wie, o jakim trwaniu mówią Dzieje Apostolskie;
-235 tłumaczy wartość-236 trwania na modlitwie;
-237 wylicza części różańca;
-238 modli się na różańcu;
-239 wymienia prośby modlitwy „Ojcze nasz”;
-240 podaje przykłady autorytetów poddanych woli Ojca;
-241 wyjaśnia, czym charakteryzuje się postawa zgody na wolę Ojca;

Uczeń:
-242 wie, jak okazywać-243 szacunek wyznawcom innych religii;
-244 wylicza cechy modlitwy chrześcijańskiej;
-245 wyjaśnia, dlaczego modlitwa wyraża nasz związek z Bogiem;
-246 wie, jak powinna wyglądać-247 rozmowa chrześcijanina z Bogiem;
-248 wie, jak należy oddawać-249 cześć-250 Bogu;
-251 poznał warunki trwania na modlitwie;
-252 zna tajemnice różańca;
-253 wyjaśnia, w jaki sposób w modlitwie różańcowej możemy towarzyszyć-254 Jezusowi w Jego drodze;
-255 wyjaśnia, dlaczego modlitwę „Ojcze nasz” możemy nazwać-256 streszczeniem Ewangelii;
-257 tłumaczy, czego uczy nas Modlitwa Pańska;
-258 wyjaśnia, na czym polega zgoda na przyjęcie woli Ojca;
-259 wie, co jest podstawą ufnej, wytrwałej i owocnej modlitwy.

Przedmiotowe wymagania edukacyjne dla kl. IV

Przedmiotowe wymagania edukacyjne obejmują dwa semestry:

SEMESTR I
I. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty


Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
-260 wie, dlaczego plany są konieczne;
-261 określa, jaki plan tworzy Bóg względem człowieka;
-262 wylicza przymioty Pana Boga;
-263 wie, co to jest wspólnota;
-264 wyjaśnia, kiedy tworzy się wspólnota eucharystyczna;
-265 wskazuje osoby, które troszczą się o niego;
-266 określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem;
-267 wie, jaki jest największy znak przyjaźni Boga;
-268 wymienia znaki sakramentalne. Uczeń:
-269 wyjaśnia terminy: szczęście, nieszczęście;
-270 określa biblijne warunki szczęścia;
-271 wylicza cechy przyjaźni
-272 wymienia znaki obecności Boga;
-273 wie, dlaczego Kościół i sakramenty to szczególne znaki obecności Boga;
-274 tłumaczy, dlaczego Jezus jest największym znakiem przyjaźni znakiem Boga; wie, jak okazać-275 szacunek Bogu, sobie
i bliźnim.

II. Bóg objawia swoją tajemnicę


Uczeń :
-276 wymienia kilka przykładów rzeczy stworzonych;
-277 wie, że za pośrednictwem stworzenia możemy poznawać-278 Pana Boga;
-279 wylicza możliwości spotkania Boga z człowiekiem;
-280 wie, w jakim celu powstała Biblia;
-281 zna podział Pisma Świętego i liczbę ksiąg Biblii;
-282 potrafi odszukać-283 w Biblii dowolny fragment;
-284 wyjaśnia, dlaczego autorów Biblii nazywamy autorami natchnionymi. Uczeń:
-285 na wybranym przykładzie stworzenia wyjaśnia wielkość-286 Boga;
-287 wymienia podstawowe miejsca spotkań Boga z ludźmi w ST;
-288 opowiada, w jaki sposób przyjazny Bóg objawił się Eliaszowi;
-289 wyjaśnia terminy: Testament, Biblia;
-290 opowiada wybrane wydarzenia ( fragmenty ) Pisma Świętego.

III. Kim Ty jesteś, Panie Boże?


Uczeń:
-291 wie, kto jest Bogiem jedynym;
-292 wie, w jakim celu Bóg przekazuje ludziom obietnice;
-293 tłumaczy pojęcie „obietnica”;
-294 wyjaśnia, w jakim celu Bóg posyła Jezusa;
-295 wie, że Bóg oczekuje od nas ofiary i modlitwy;
-296 wie, co powinien uczynić-297 człowiek, gdy Bóg zwraca się do niego;
-298 wymienia podstawowe treści Adwentu;
-299 tłumaczy, w jakim celu powstały Psalmy;
-300 wyjaśnia termin „wiara”. Uczeń:
-301 wymienia przykłady obietnic Boga;
-302 wyjaśnia termin „historia zbawienia”;
-303 wyjaśnia termin „ofiara”;
-304 wyjaśnia, na jakiej podstawie Maryję uznajemy za wzór zaufania Bogu;
-305 zna podział Psalmów;
-306 wymienia nabożeństwa adwentowe;
-307 wyjaśnia, jak chrześcijanin powinien przeżywać-308 Adwent.IV. Bóg naszym StworzycielemUczeń:
- wyjaśnia, co to znaczy, że Pana Boga nazywamy Stworzycielem;
-309 wymienia przykłady piękna;
-310 wie, że człowiek zajmuje szczególne miejsce w dziele stwórczym;
-311 tłumaczy, jaki związek posiada rozwijanie talentów ze stworzeniem;
-312 mówi przykazanie miłości Boga i bliźniego;
-313 opowiada o grzechu pierwszych ludzi;
-314 wyjaśnia, na czym polegał grzech pierworodny;
-315 wie, kogo i dlaczego on nie dotyczył;
-316 wie, w jaki sposób przeprosić-317 Boga i ludzi za popełnione zło.
Uczeń:
-318 tłumaczy, co oznacza, że wszystko, co Bóg stworzył jest dobre;
-319 wie, jakie przymioty Boga rozpoznajemy w dziele stwórczym;
-320 tłumaczy religijny sens hymnu o stworzeniu świata;
-321 wyjaśnia, w jaki sposób człowiek realizuje zadanie odpowiedzialności za siebie i świat;
-322 wyjaśnia termin „Eucharystia” i łączy go z dziękczynieniem wyrażanym Bogu na Mszy Świętej;
-323 tłumaczy termin „przymierze”;
-324 określa warunki zaistnienia wspólnoty z Bogiem i ludźmi.
II SEMESTR

V. Dlaczego zło, smutek i cierpienie?


Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
-325 opowiada o Abrahamie;
-326 wyjaśnia, czego uczy nas swoją postawą Abraham;
-327 wyjaśni, czym jest grzech pierworodny;
-328 wylicza skutki grzechu pierworodnego;
-329 wyjaśnia, kim byli Kain i Abel;
-330 wylicz grzechy główne;
-331 opowiada tekst o Wieży Babel;
-332 wyjaśnia, czego symbolem jest Wieża Babel;
-333 tłumaczy, w jaki sposób Bóg wspomaga człowieka w walce ze złem. Uczeń:
-334 wymienia miejsca i wydarzenia związane z Abrahamem;
-335 tłumaczy, jak troszczyć-336 się o wzrost wiary;
-337 tłumaczy, dlaczego Bóg nie przyjął ofiary Abrahama;
-338 objaśnia grzechy główne;
-339 wyjaśnia ważność-340 sakramentu pokuty i pojednania;
-341 wyjaśnia rolę boga w rozwijaniu jedności.


VI. Bóg pragnie naszego szczęścia


Uczeń:
-342 wie, kiedy rozpoczyna się historia zbawienia;
-343 opowiada o potopie;
-344 opowiada o Noem;
-345 tłumaczy, dlaczego Bóg zapowiada przyjście Zbawiciela;
-346 wylicza biblijnych bohaterów, których uznajemy za ludzi Bożej nadziei;
-347 wyjaśnia, dlaczego każda Eucharystia jest ofiarowaniem Jezusa;
-348 wyjaśnia, na zcym polega spotkanie z Bogiem przebaczającym. Uczeń:
-349 zna tekst „protoewangelii”;
-350 określa, czego uczy nas postawa Noego;
-351 wyjaśnia, w jaki sposób osobiście może być-352 świadkiem chrześcijańskiej nadziei;
-353 opowiada, w jaki sposób ludzie wierni Bogu rozwiązują trudności własnego życia;
-354 tłumaczy, co to znaczy godnie uczestniczyć-355 w Eucharystii.VII. Bóg zawsze wierny swojemu przymierzu


Uczeń:
- wie, kim był Abraham;
-356 opowiada o ofierze Abrahama;
-357 wyjaśnia, dlaczego Bóg zażądał syna Abrahama;
-358 wie, kim byli Jakub i Józef;
-359 opowiada historię Józefa;
-360 opowiada historię Mojżesza;
-361 określa postawę Mojżesza wobec Boga;
-362 tłumaczy słowo Dekalog;
-363 zna I, II, III przykazanie Boże;
-364 wyjaśnia, do czego wzywa Bóg w poszczególnych przykazaniach;
-365 wylicza przykazania, które odnoszą się do miłości bliźniego;
-366 wyjaśnia, na czym polega posłuszeństwo Bogu;
-367 tłumaczy, dlaczego wierność-368 jest warunkiem przyjaźni. Uczeń:
-369 tłumaczy, w jaki sposób Bóg opiekuje się Abrahamem;
-370 opisuje relację Bóg – Mojżesz – Izraelici;
-371 wyjaśnia, czego Bóg domaga się od swego ludu;
-372 wykazuje, dlaczego konieczne jest rozwijanie wiary;
-373 wyjaśnia, na jakiej podstawie Izrael nazywany jest ludem Bożym;
-374 wyjaśnia, na czym polega zachowanie przykazań;
-375 uzasadnia stwierdzenie, że przykazania Boże są wyrazem troski o człowieka;
-376 wylicza warunki trwania w wierności Bogu.


VIII. Wybrani przez Boga


Uczeń:
-377 wie, kim był Dawid;
-378 opowiada o walce Dawida z Goliatem;
-379 wyjaśnia sens tego opowiadania;
-380 opowiada, jakie zadania realizuje Mesjasz;
-381 wyjaśnia, na czym polega darowanie winy Dawidowi;
-382 zna wydarzenie darowania winy łotrowi;
-383 wie, jakie warunki należy wypełnić-384 , by uzyskać-385 przebaczenie Boże;
-386 wymienia współpracowników Chrystusa (dawniej i dziś);
-387 wylicza gesty religijne i wyjaśnia, co one wyrażają . Uczeń:
-388 wymienia zadania, jakie Bóg określa każdemu ochrzczonemu;
-389 wylicza elementy liturgii słowa;
-390 podaje zasady rozróżniania dobra i zła;
-391 opowiada, co było powodem szczególnej radości Dawida;
-392 wymienia sposoby oddawania czci Panu Bogu;
-393 wie, co to jest „powołanie”;
-394 wymienia zadania współpracowników Jezusa;
-395 wyjaśnia, w jaki sposób Bóg okazuje ludziom swoje miłosierdzie;
-396 zna „Apostołkę Miłosierdzia” i koronkę do Miłosierdzia Bożego
Rozdział 4
Kryteria do form sprawdzania

Prace klasowe
Wypracowania domowe
Udział w życiu parafii
Inne prace ( patrz: rozdz. 2)
Sprawdziany
Pacierz, modlitwy, fragmenty Pisma Świętego, pieśni
Aktywność na lekcji
Wiadomości z życia Kościoła
Prace konkursowe, udział w imprezach szkolnych

Prace pisemne oceniane są z uwzględnieniem zasad obowiązujących w WSO.
W pracach pisemnych poprawiane są błędy ortograficzne i stylistyczne, jednak ich obecność nie powoduje obniżenia oceny.
Wyjątek stanowi pisownia wyrazów używanych przede wszystkim na religii; takich jak np.: Bóg, Jezus, Kościół, Maryja, imiona świętych, Pismo Święte, nazwy sakramentów.
W pracach takich jak: list, ogłoszenie, zaproszenie (lub inne) przyjmuje się ocenianie i punktację jak na języku polskim.
Prace klasowe powinny być sprawdzone i ocenione w terminie nie dłuższym niż 14 dni nauki szkolnej, począwszy od daty ich napisania.
Termin może ulec przesunięciu w przypadku ferii, dni ustawowo wolnych od zajęć lub innych przyczyn losowych.


Kryteria sprawdzania prac klasowych: zgodnie z % punktów możliwych do zdobycia.

Kryteria sprawdzania prac domowych:
- praca napisana na temat – 3p;
- napisana poprawnie językowo, stylistycznie, ortograficznie i interpunkcyjnie – 4p;
- praca zawiera dodatkowe informacje, istotne dla tematu, nie podane na lekcji– 1p;
- praca napisana zgodnie z zasadami danej formy wypowiedzi – 2p;
praca napisana estetycznie – 2p.
Razem 12p.


Inne prace (np. rysunek):
- praca odpowiada tematowi – 2p;
- zastosowana technika plastyczna – 3p;
- staranność- wykonania pracy – 5p;
- ogólny wyraz artystyczny – 2p.
Razem 12p.

Sprawdziany:
Oceniane jak prace klasowe.
Wiadomości z życia Kościoła (orientacja w bieżących wydarzeniach jak np. okres roku liturgicznego , święto, pielgrzymka Ojca Świętego):
podanie informacji – 3p;
wyjaśnienie znaczenia – 3p;
podanie elementów charakteryzujących wydarzenie– 3p;
odniesienie do życia – 3p.
Razem 12p.
Pacierz, modlitwy, fragmenty Pisma Świętego, pieśni:
- biegła znajomość- tekstu – 4p;
- interpretacja – 3p;
- dykcja – 3p
- ogólny wyraz artystyczny – 2p.
Razem 12p.
Prace konkursowe, udział (aktywny) w imprezach szkolnych;
skutkuje oceną celującą za jeden punkt.
Udział w życiu parafii skutkuje oceną celującą za 3 punkty.


Rozdział 5

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

Informację o przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej uczeń otrzymuje na lekcji religii.
Na miesiąc przed radą pedagogiczną kończącą semestr uczeń otrzymuje informację o grożącej mu ocenie niedostatecznej.
Na miesiąc przed radą pedagogiczną na koniec roku uczeń otrzymuje informację o grożącej mu ocenie niedostatecznej.
Na tydzień przed radą pedagogiczną uczeń otrzymuje informację o przewidywanej ocenie z religii.
Przewidywana ocena to ocena wynikająca ze średniej ważonej.
Uczeń, który uzyskał co najmniej o 0,4 ponad całość, co ustala ocenę przewidywaną jako ocenę „pomiędzy”, ma prawo do uzyskania oceny wyższej niż przewidywana.
Zasady i zakres wiadomości potrzebnych do uzyskania wyższej niż przewidywana oceny ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem.
Nauczyciel wyznacza uczniowi zakres materiału, prace domowe i termin ich wykonania.
Uczeń, który był nieobecny na lekcji, podczas której przekazywana była informacja o przewidywanej ocenie, zobowiązany jest zgłosić się do nauczyciela po taką informację. Jeśli tego nie uczyni, nie może powoływać się na brak informacji w tym względzie.

  free pokerfree poker

Kalendarz


Dzisiaj jest: Poniedziałek
2 Marca 2015
Imieniny obchodzą
Absalon, Franciszek, Halszka, Helena,
Henryk, Januaria, Krzysztof, Lew,
Michał, Paweł, Piotr, Radosław,
Symplicjusz

Do końca roku zostało 305 dni.
Zodiak: Ryba

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 124 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę