Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014-2015

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj Email
 
Zmiany dotyczące uczniów i rodziców

W roku szkolnym 2014/2015:

1. Uczniowie klasy I szkoły podstawowej otrzymają bezpłatnie podręcznik „Nasz Elementarz”, podręcznik lub inny materiał edukacyjny do języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej.

2. Uczniowie niewidomi, słabowidzący, mający trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym uczniowie niesłyszący i słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, otrzymają adaptacje Naszego Elementarza opracowane na zlecenie i ze środków finansowych MEN.

3. Rodzice pierwszoklasistów mogą wyrazić opinię o zestawie podręczników i materiałów ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli.

4. Uczniowie w klasach I-III szkoły podstawowej mają prawo do swobodnej organizacji zajęć; lekcje nie muszą trwać 45 minut.

5. Uczeń ma prawo do nauki we własnym tempie. Wymagania edukacyjne określone w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej dotyczą ucznia kończącego klasę III szkoły podstawowej (likwidacja wymagań na zakończenie klasy pierwszej).

6. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mają prawo do prac domowych dostosowanych do ich możliwości. Rodzice uczniów mają możliwość współpracy z nauczycielem w tym zakresie.

7. Uczniowie mają zagwarantowaną w ustawie możliwość odrabiania pracy domowej podczas pobytu w świetlicy oraz korzystania z zajęć dostosowanych do ich zainteresowań.

8. Możliwe będzie odroczenie nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej tylko na wniosek rodzica, poparty opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej; dyrektor nie może odmówić odroczenia.

9. Nie będzie wymagana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli rodzice dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenia umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym złożą wniosek o edukację poza przedszkolem lub szkołą.

10. Uczniowie niewidomi i słabowidzący otrzymują adaptacje podręczników dostępnych na rynku, opracowane na zlecenie i ze środków finansowych MEN (zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez szkołę); organy prowadzące szkoły, do których uczęszczają uczniowie niewidomi mogą otrzymać od MEN dodatkowe środki finansowe na wydruk podręczników i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych (zawierają w tym celu odpowiednio porozumienia lub umowy z MEN)

11. Rodzice uczniów mogą zdecydować o tzw. nauczaniu domowym i złożyć wniosek w dowolnym momencie roku szkolnego.

12. Uczniowie będą mieć prawo do legitymacji szkolnej z numerem PESEL, co ułatwi dostęp np. do świadczeń zdrowotnych.

 

 

13. Uczniowie mają prawo do miejsca w bursie w kolejnych latach edukacji bez konieczności corocznej rekrutacji.

14. Rodzice nie będą musieli obowiązkowo ubezpieczać dzieci w szkołach, ponieważ ubezpieczenie wypadkowe NNW jest dobrowolne dla wszystkich, także dla uczniów; w związku z tym, planowane jest również zniesienie od 1 września 2014r. obowiązku ubezpieczenia NNW dla uczniów w czasie wycieczki i imprezy szkolnej organizowanych w kraju.

15. Wszyscy uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymają dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna"; w poprzednich latach pomoc otrzymywali tylko uczniowie słabowidzący, z upośledzeniem umysłowym i niesłyszący.

16. Uczniowie z rodzin dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi mają prawo do zasiłku losowego na cele edukacyjne lub do wyjazdu edukacyjno-terapeutycznego.

17. Niepełnosprawny wychowanek innej formy wychowania przedszkolnego ma prawo do kształcenia specjalnego zorganizowanego również w innej formie wychowania przedszkolnego.

18. Dzieci w przedszkolach mogą uczyć się języka mniejszości narodowych, etnicznych lub języka regionalnego w oparciu o treści dostosowane do ich wieku (podstawa programowa wychowania przedszkolnego została uzupełniona w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do nauki języka mniejszości narodowych, etnicznych oraz języka regionalnego).

 

Zmiany później obowiązujące:

1. Od 1 września 2015 dzieci 5-letnie, a od 1 września 2017 roku – wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym będą korzystały z obowiązkowych i bezpłatnych zajęć językowych.

2. Od roku szkolnego 2015/2016 prawo do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego będą mieli uczniowie klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum.

3. Od roku szkolnego 2017/2018 prawo do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych będą mieli wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum.

4. Rodzice uczniów będą mieli prawo do wyrażania opinii o zestawie podręczników i materiałów edukacyjnych oraz o materiałach ćwiczeniowych proponowanych przez nauczycieli.

 

Zmiany planowane:

1. Od roku szkolnego 2015/2016 uczeń-cudzoziemiec będzie miał prawo przystąpienia do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb; dostosowania te obejmą m.in. prawo do wydłużenia czasu przeprowadzania egzaminu, możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego.

2. Od roku szkolnego 2015/2016 prace maturalne uczniów ze zdiagnozowaną dyskalkulią będą sprawdzane centralnie w zespole egzaminatorów z udziałem specjalisty terapeuty z zakresy dyskalkulii i akalkulii.

3. Od roku szkolnego 2015/2016 oceny bieżące w klasach I-III szkoły podstawowej będą obowiązkowo sporządzane w formie opisowej, a w przypadku starszych uczniów szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, szkoła będzie mogła zdecydować o stosowaniu formy opisowej dla ocen bieżących i klasyfikacyjnych.

4. Zakazane będzie pobieranie opłat od rodziców w sytuacji funkcjonowania w szkole dziennika elektronicznego.

5. Uproszczone zostaną zasady funkcjonowania rady rodziców poprzez wprowadzenie 3-letniej kadencji.

6. Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne będą musiały wydawać orzeczenia w określonych terminach; obecnie uzyskanie orzeczenia czasami trwa wiele miesięcy.

 

Jednocześnie przypominamy, że:

1. Rodzic lub pełnoletni uczeń mają prawo do otrzymania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w określonym w przepisach terminie (30 dni od złożenia wniosku, w uzasadnionych przypadkach 60 dni).

2. Uczeń ma prawo do otrzymania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach bez konieczności posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wystarczy rozpoznanie dokonane przez nauczyciela lub specjalistę w przedszkolu lub szkole.

3. Rodzic lub pełnoletni uczeń mają prawo do uczestniczenia w opracowaniu i modyfikacji programu (IPET) oraz dokonywaniu oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Rodzic ma prawo do otrzymania kopii programu na jego wniosek.

4. Rodzic dziecka niepełnosprawnego lub pełnoletni uczeń mają prawo wnioskować o współpracę poradni psychologiczno-pedagogicznej z przedszkolem, szkołą lub placówką w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne niepełnosprawnego ucznia.

5. Uczeń, który odbywa praktyczną naukę zawodu w miejscowości poza jego miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły ma prawo do:

 

 

 zwrotu równowartości kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej, jeśli ma możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania

 nieodpłatnego zakwaterowania i opieki oraz ryczałtu na wyżywienie, jeśli codzienny dojazd nie jest możliwy. Wysokość ryczałtu nie może być niższa niż 40 proc. diety przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (nie mniej niż 12 zł).

6. Uczeń ma również prawo do:

 odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy,

 pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,

 nieodpłatnych posiłków profilaktycznych i napojów przysługujących pracownikom na danym stanowisku pracy dla ucznia w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

7. Tzw. zajęcia dodatkowe w przedszkolu nie mogą wiązać się z ponoszeniem przez rodziców dodatkowych opłat.

8. Rodzice mają prawo do informacji o treści nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie.

9. Rodzice mają wpływ na realizowane w przedszkolach i szkołach programy wychowawcze.

 

Zmiany dotyczące nauczycieli

Od 1 września 2014 r.

1. Nauczyciel, tworząc własny program nauczania, musi brać pod uwagę przede wszystkim jego zgodność z podstawą programową; zniesione zostały inne formalne wymagania wobec programów nauczania dopuszczanych do użytku w szkole przez dyrektora szkoły.

2. Nauczyciele I-III szkoły podstawowej oraz nauczyciele świetlicy szkolnej zyskali prawo dodatkowego wsparcia ze strony asystenta nauczyciela. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem, prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela, osoby niebędącej nauczycielem lub wychowawcy świetlicy. Asystentowi nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Asystent nauczyciela posiada wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie

 

 

pedagogiczne. Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.

3. Nauczyciel ma pełną swobodę w organizacji zajęć dla najmłodszych uczniów; w klasach I-III szkoły podstawowej nie obowiązuje porządek 45 minutowych lekcji.

4. Nauczyciel klasy I-III szkoły podstawowej ma swobodę w zakresie tempa realizacji programu nauczania (wymagania edukacyjne określone w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej dotyczą ucznia kończącego III klasę szkoły).

 

Zmiany później obowiązujące:

1. Od 1 stycznia 2016 r. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogiczne, na życzenie szkoły będą realizować powierzone im zadania na terenie szkoły.

 

Zmiany planowane:

1. Od 2015 nauczyciele zatrudnieni w danej szkole będą mogli prowadzić zajęcia realizowane w ramach projektów unijnych bez konieczności stosowania procedury zamówień publicznych. Dyrektor szkoły będzie mógł powierzyć prowadzenie określonych zajęć przewidzianych w wymienionych projektach i programach nauczycielowi, który prowadzi już zajęcia z danym uczniem lub wychowankiem i zna jego potrzeby. Przyczyni się to do rozszerzenia dodatkowej oferty szkół i placówek publicznych dla uczniów i wychowanków w bezpiecznym i znanym im środowisku.

2. Nauczyciel wychowania przedszkolnego nie będzie musiał sprawdzać listy obecności na wszystkich zajęciach.

3. Nauczyciel będzie miał możliwość wypełniania arkuszy ocen przy pomocy komputera, nie będzie zobowiązany do wpisywania w dzienniku zajęć powtarzających się danych (np. adresowych) oraz prowadzenia innych dodatkowych dokumentów, w których ocenia się uczniów.

4. Od 1 września 2015 r. szkoły nie będą musiały tworzyć dwóch odrębnych programów, tj. wychowawczego i profilaktyki; wymagany będzie tylko program wychowawczy szkoły uwzględniający treści profilaktyki.

5. Dyrektor szkoły będzie miał prawo do korzystania z obsługi prawnej zapewnianej przez JST.

6. Nauczyciel kształcenia zintegrowanego nie będzie musiał wskazywać w dokumentacji szkolnej liczby godzin, którą przeznaczył na poszczególne obszary edukacji wczesnoszkolnej.

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj Email
 
Organizacja uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego

Organizacja uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2014/15 w dniu 1 września 2014r.

 

 • 7:10 – 7: 45 - zbiórka dzieci przyjeżdżających i przychodzących w szkole
 • 7:50 – wyjazd autokarami do kościoła uczniów klas młodszych( 0 + 1-3)

wyjście uczniów klas 4-6 i gimnazjum do kościoła pod opieką nauczycieli

 • 8: 00 – Msza Święta
 • ok . 9: 15 – rozpoczęcie roku szkolnego  na sali gimnastycznej
 • 9:40 – 10.15 – spotkania w klasach z wychowawcami
 • 10.20 – odjazdy

Opieka świetlicowa od momentu przyjazdu dzieci do czasu rozpoczęcia uroczystości na sali gimnastycznej – D. Wołkowiak, W . Leszczyńska

Opieka nad uczniami podczas odjazdów - wychowawcy

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj Email
 
Drodzy Rodzicie!

Proszę zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Korszach do p. Heleny Kotkowskiej

pok. nr 205 w sprawie wyprawek szkolnych na rok szkolny 2014/2015.

 

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej.

 

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

 

 

Dochód nie może przekroczyć kwoty 539zł netto (słownie pięćset trzydzieści dziewięć zł) na członka rodziny.

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj Email
 
Koniec roku szkolnego

Dn. 29.06.14 r. w ZS w Garbnie zakończono uroczyście rok szkolny 2013/14. Po Mszy św. w Kościele Parafialnym w Garbnie uczniowie i ich rodzice,  nauczyciele i pracownicy szkoły zebrali się w sali gimnastycznej.

Uroczystość zaszczycili p. Burmistrz Ryszard Ostrowski, ks. proboszcz Paweł Biaduń, przedstawiciel Rady Rodziców p. Adam Szumiński. Pan Burmistrz podziękował Szkole  za całoroczną pracę. Pożegnał również odchodzącą ze stanowiska p. wicedyrektor Joannę Przewódzką ciepłymi słowami i pięknym bukietem kwiatów.  Za wzorową, wieloletnią współpracę dziękowała również  p. Przewódzkiej dyrektor  Siewruk-Welens i nauczyciele.

Pani dyrektor w swoim przemówieniu podsumowała mijający rok szkolny. W szkole podstawowej uczyło się 117 uczniów . Promocji do klasy wyższej nie uzyskały 3 osoby. Z kolei w gimnazjum na 60 osób – egzaminy poprawkowe czekają 5 osób.  Pozostali zakończyli rok szkolny z sukcesem. Wkl.1-3 mamy 19 bardzo dobrych uczniów, w kl. 4-6 sp ze średnią powyżej 4,75 -8 osób , a w gimnazjum - 4. Dobrze również prezentuje się sfera wychowawcza. Oceny wzorowe i bardzo dobre ma aż 50 % uczniów, nieodpowiednich 7 osób i 1 naganną.

W roku szkolnym 2013/14 odnotowaliśmy sukcesy w różnych sferach. Dydaktyka:  dwie uczennice klasy VI, przygotowane przez p. J. Przewódzką, Ania Szumińska i Gosia Oleszczak dostały się do finału Wojewódzkiego Konkursu z Przyrody, a Ania otrzymała tytuł finalisty. To wielkie osiągnięcie. Cieszą również inne sukcesy: sportowe ze zwycięstwem Marcina Radziewicza w biegu Bartów na czele,  I miejsce Oli Bury w Gminnym Konkursie Matematycznym i III  Anity Kaszewskiej w Gminnym Konkursie Ortograficznym oraz wiele innych o mniejszej skali.

W tym roku szkolnym nie najgorzej wypadły też wyniki sprawdzianu, a zwłaszcza egzaminu. Klasa szósta uzyskała, choć nie najwyższy, to  w skali gminy 2 wynik, a Patryk Kulka najwyższy w gminie – 37 punktów na 40. Również  klasa III gimnazjum odnotowała spory sukces. W klasie szóstej osiągnęli poziom 3 staninu, dziś– j. polski, historia – 3 stanin, matematyka – 4, a przedmioty przyrodnicze - 5 stanin, mimo że z tej klasy odeszło po ukończeniu sp pięcioro z grupy najlepszych uczniów.  To duże osiągnięcie klasy i uczących nauczycieli, które niezmiernie nas cieszy. W dodatku uczeń Hubert Nowiński osiągnął w skali kraju wynik w najwyższych staninach z j. polskiego, przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Lepiej od niego  lub tak samo napisało w Polsce tylko  kilka  % uczniów.

Pani dyrektor wręczyła ufundowane przez Radę Pedagogiczną nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł. najlepszej absolwentce Gimnazjum w Garbnie – Marii Liman i Hubertowi Nowińskiemu za bardzo wysokie wyniki egzaminu. Nagrodę pieniężną otrzymał również Patryk Kulka – za bardzo wysoki wynik sprawdzianu.

Rada Rodziców uhonorowała z kolei najbardziej aktywnego społecznie ucznia szkoły – Klaudię Wiaterek z kl.3 g.

Najlepsi uczniowie w szkole otrzymali nagrody książkowe. Są to:

Kl. 1 sp.

Gałecka Dominika

Wiśniewska Gabriela

Kwiatkowska Wiktoria

Kl.2 sp.

Skrzydel Marta

Iwańska Maria

Grabowski Adam

Żuk Oliwia

Borucki Kacper

Wiaterek Martyna

Wawrzoła Bartosz

Orłowska Maja

Paluch Paulina

Kl. 3 sp.

Bura Aleksandra

Szachniewicz Patryk

Kumorek Bartosz

Bednarczyk Oliwia

Pietrzyk Julia

Hul Julia

Lisiecka Julia

Ćwikowska Oliwia

Kl.4 sp.

Iwańska Zuzanna

Kasperek Paulina

Szumiński Krzysztof

Kl. 5 sp

Kasperek Alicja

Bura Michał

Kl.6  sp.

Oleszczak Małgorzata

Szumińska Anna

Kulka Patryk

Kl.1g

Skrzydel Dominika

Banul Karolina

Kl.2g

Sadkowski Dominik

Kl. 3g

Liman Maria

Pani dyrektor poświęciła również nieco uwagi  imprezom szkolnym. Było ich sporo. Wszystkie na wysokim poziomie. Wyróżniła: Festyn Rodzinny, Jasełka, Apel Papieski – prezentowany również w Kościele - oraz wszystkie imprezy w ramach wspierania świetlicy wiejskiej, które cieszyły się jak na warunki garbnowskie sporym zainteresowaniem i ożywiły życie kulturalne miejscowości.

Pożegnała również wraz z  całą społecznością szkolną pp. Beatę Walewską i Agatę  Płaskowicką-Rakiel, które pracowały w szkole na zastępstwie.

Ostatnim punktem programu był krótki program artystyczny w wykonaniu kl. 3 gimnazjum. Gimnazjum w Garbnie ukończyli:

 1. Buczyńska Wiktoria

 2. Dukszta Anna

 3. Dukszta Małgorzata

 4. Kaczmarek Karol Marek

 5. Kozłowski Mateusz

 6. Kuberska Aleksandra

 7. Liman Maria

 8. Nowiński Hubert Albert

 9. Polakowski Daniel

 10. Radziewicz Marcin

 11. Rycerz Mateusz Władysław

 12. Wiaterek  Klaudia Natalia

 13. Włodarczyk Anita

Do nich pani Dyrektor skierowała następujące słowa: „Pamiętajcie, ze wśród tych murów dorastali ludzie sukcesu: lekarze, prawnicy, nauczyciele, inżynierowie. Nic nie stoi na przeszkodzie, byście powiększyli ich krąg. Dostaliście dobre podstawy, reszta zależy od Was, od Waszej pracowitości i determinacji. Życzę Wam udanego życia, dostatniego, satysfakcjonującego, owocnego. Niech wam sprzyjają dobre wiatry.”

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj Email
 


Strona 1 z 14
Aktualności
free pokerfree poker

Kalendarz


Dzisiaj jest: Czwartek
18 Września 2014
Imieniny obchodzą
Dobrowit, Irena, Irma, Józef, Ryszarda,
Stefania, Tytus, Zachariasz

Do końca roku zostało 105 dni.
Zodiak: Panna

Sonda

Gdzie spędzacie tegoroczne wakacje ?
 

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 66 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę